Εταιρεία

Σύντομη περιγραφή εταιρείας

Ο Οργανισμός Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος (ΟΔΙΕ) είναι Ανώνυμη Εταιρία Δημοσίου Συμφέροντος (ΔΕΚΟ) η οποία έχει, εκχωρημένο διά νόμου από το Κράτος, το αποκλειστικό δικαίωμα για την οργάνωση και διεξαγωγή ιπποδρομιακών αγώνων στην Ελλάδα (σε συνεργασία και υπό τον έλεγχο της Φίλιππου Ενώσεως Ελλάδος -ΦΕΕ) καθώς και το αποκλειστικό δικαίωμα διοργάνωσης αμοιβαίων στοιχημάτων επί Ελληνικών και αλλοδαπών ιπποδρομιών.

Πρόεδρος Δ.Σ. ΟΔΙΕ Α.Ε.Νικόλαος Καυκάλας (πολιτικός μηχανικός)
Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΟΔΙΕ Α.Ε.Αλέξανδρος Ζαχαρής (στέλεχος επιχειρήσεων)
ΜΕΛΗ Δ.Σ.Μαρία Γατή (δικηγόρος), Αριστοτέλης Καλλιπολίτης (μέλος του ΤΑΙΠΕΔ), Χρήστος Τσάμης (οδοντίατρος), Κωνσταντίνος Κοντός (δικηγόρος), Ευάγγελος Σπάθης (εκπρόσωπος των εργαζομένων)

Οικονομικά Στοιχεία

2013
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Α’ Τριμήνου
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Β’ Τριμήνου
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Γ’ Τριμήνου
Οικονομικές Καταστάσεις χρήσης 2013 ΟΔΙΕ
2012
Οικονομικές Καταστάσεις χρήσης 2012 ΟΔΙΕ
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Α’ Τριμήνου
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Β’ Τριμήνου
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Γ’ Τριμήνου
Ισολογισμός 2012 ΔΛΠ Eng
Συνοπτικές Καταστάσεις Α’Τριμήνου
Συνοπτικές Καταστάσεις Β’Τριμήνου
Συνοπτικές Καταστάσεις Γ’Τριμήνου
2011
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
Συνοπτικές Καταστάσεις Α’Τριμήνου
Συνοπτικές Καταστάσεις Β’Τριμήνου
Συνοπτικές Καταστάσεις Γ’Τριμήνου
Ισολογισμός 2011 ΔΛΠ Eng
2010
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
Ισολογισμός 2010 ΔΛΠ Eng
Ισολογισμός 2010 ΔΛΠ
2009
Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2009 ΔΛΠ
Ισολογισμός 2009 ΔΛΠ Eng
Ισολογισμός 2009 ΔΛΠ
2008
Έκθεση ελέγχου ανεξάρτητων ορκωτών ελέγκτών λογιστών
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
Ισολογισμός 2008 Eng
Ισολογισμός 2008
2007
Έκθεση ελέγχου ανεξάρτητων ορκωτών ελέγκτών λογιστών
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
Ισολογισμός 2007 Eng
Ισολογισμός 2007
2006
Ισολογισμός 2006
Ισολογισμός 2006 Eng