Ανακοινώσεις

Δελτία Τύπου Επιλογή έτους προβολής: 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 26/01/2016 – Ανακοίνωση – Γραφείο Τύπου Ο.Δ.Ι.Ε. Α.Ε

Πρόσκληση

για αναγγελία απαιτήσεων πιστωτών της εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» που τέθηκε σε Ειδική Εκκαθάριση Δυνάμει του άρθρου 13 παρ. 7 (στ) του Ν. 4111/2013 και του Ν. 4338/2015, ο Οργανισμός Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος ΑΕ τέθηκε εκ του νόμου σε

λύση και εκκαθάριση.
Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών» που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, επί της οδού Χειμάρρας 8Β, Τ.Κ. 151 25, ως εκκαθαριστής της εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος Α.Ε.», που δι- ορίστηκε δυνάμει της από 21.12.2015 Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων του Οργανισμού Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος

ΚΑΛΕΙ

Τους πιστωτές της εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος ΑΕ (υπό εκκαθάριση)», να αναγγείλουν σε αυτήν υπό την ιδιότητα του εκκαθαριστή τις απαι- τήσεις τους εντός προθεσμίας τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία της παρού- σας δημοσίευσης. Εντός της ως άνω προθεσμίας, οι πιστωτές καλούνται να επιδίδουν με δικαστικό επιμελητή την αναγγελία τους και όλα τα δικαιολογητι- κά στοιχεία που στηρίζουν την αναγγελ- λόμενη απαίτησή τους στην ανωτέρω διεύθυνση του εκκαθαριστή.

Μαρούσι, 21.01.2016
Ο Εκκαθαριστής Μιχάλης Χουρδάκης
Για την ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών

Invitation for announcement of claims of creditors of the company under the name “ORGANIZATION FOR THE CONDUCT OF HORSERACES GREECE SA” that entered Special Liquidation

By virtue of article 13 par. 7 (f) of Law 4111/2013 and L. 4338/2015, the Organization for the conduct of Horseraces Greece SA was put by law into dissolution and liquidation.

The company under the name “ERNST & YOUNG BUSINESS ADVISORY SOLUTIONS S.A” with registered seat at Maroussi Attica, 8B Cheimarras Street, P.O. 151 25,as the liquidator of the company under the name “Organization for the Conduct of Horseraces Greece SA”, that was appointed by virtue of the self-convened General Assembly of the shareholders of the Organization for the Conduct of Horseraces Greece

INVITES

The creditors of the company under the name “Organization for the Conduct of Horseraces Greece SA [under liquidation]”, to announce to Ernst & Young under its capacity as liquidator their claims within a period of four months starting from the date of the present publication. Within the above period, the creditors are invited to serve via a court bailiff their announcement and all documents supporting their claims at the above address of the liquidator.

Maroussi, 21.01.2016

Michalis Chourdakis

For ERNST & YOUNG BUSINESS ADVISORY SOLUTIONS S.A.

Ανακοινώσεις Επιλογή έτους προβολής: 2014 2012 2011 2010 04/04/2014 – ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΙΛΙΠΠΩΝ – Γραφείο Τύπου Ο.Δ.Ι.Ε. Α.Ε

Η Ο.Δ.Ι.Ε. Α.Ε. ενημερώνει τους κ. φιλίππους και τους εργαζομένους ότι το υπηρεσιακό πούλμαν, που θα τους μεταφέρει από τον ιππόδρομο στο Κορωπί , θα πραγματοποιεί δύο δρομολόγια:

 – το πρώτο μετά το τέλος των ελληνικών ιπποδρομιών 
 – το δεύτερο μετά το τέλος των αλλοδαπών ιπποδρομιών

Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί Επιλογή έτους προβολής: 2014 2013 2012 2011 2010 13/10/2014 – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3ου ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΜΜΟ 2014 – Γραφείο Τύπου Ο.Δ.Ι.Ε. Α.Ε

Μαρκόπουλο Μεσογαίας,   13  Οκτωβρίου 2014

Αριθμός διακήρυξης -5-

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΤΙΒΟ ΤΟΥ ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ  A.E. [ΟΔΙΕ AE]

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:   50.000 ΕΥΡΩ πλέον Φ.Π.Α.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ/Ο.Δ.Ι.Ε:       4446/30-09-2014

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: α). αν 598/68 (ΦΕΚ 256/Α/1968),όπως νόμιμα τροποποιήθηκε και ισχύει.

                                             β). ΠΔ 56/1999 (ΦΕΚ 59/Α/1999),όπως νόμιμα τροποποιήθηκε και ισχύει.

                                             γ). Ν. 2286/30-1-95 (ΦΕΚ 19/Α/1-2-95).

                                             δ). Ν. 2328/95 (ΦΕΚ 159/Α/95), όπως νόμιμα τροποποιήθηκε και ισχύει.

                                                   ε).Υ.Α.11221/6-5-99 (ΦΕΚ 128/Β/24-6-99) Κανονισμός Προμηθειών ΟΔΙΕ

                                             στ).  Π.Δ. 394/28-11-96 (ΦΕΚ 266/Α/4-12-96).

                                             ζ). Ν. 2522/1997 (ΦΕΚ 178/Α/97).

                                             η). ΠΔ 370/95 (ΦΕΚ 199/Α/95).

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:        Προμήθεια χιλίων κυβικών μέτρων (1.000 m3) άμμου, για την συντήρηση/ανανέωση του υλικού του στίβου του Νέου Ιπποδρόμου Αθηνών στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας Αττικής, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.                    

προκηρυσσεται

1.             Δημόσιος Ανοιχτός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και αντικείμενο την προμήθεια χιλίων κυβικών μέτρων (1.000 μ3) άμμου, όπως προβλέπεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “Α” της παρούσας.

               Η διενέργεια του Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια χιλίων κυβικών μέτρων (1.000 μ3) άμμου γίνεται με την αυτονόητη επιφύλαξη του Νόμου 4111/2013, όπως αυτός ισχύει με τις τροποποιήσεις του.

2.             Ο Διαγωνισμός διενεργείται στο χρόνο και τόπο που παρακάτω ορίζεται.

3.             Τόπος και χρόνος διενέργειας διαγωνισμού :

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ    ΗΜΕΡΑ      ΩΡΑ      
ΓΡΑΦΕΙΑ Ο.Δ.Ι.Ε. Α.Ε. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ  14-11-2014  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ    11:00 π.μ… 

            Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

          Η αποσφράγιση των Προσφορών γίνεται δημόσια, όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “B”.

4.             Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν οι ασκούντες σχετικό εμπορικό επάγγελμα, στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή και ειδικότερα:

α).      φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

β).      ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

γ).      συνεταιρισμοί

δ.       κοινοπραξίες προμηθευτών.

          Οι ενώσεις και κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Η τυχόν επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούνται να πράξει τούτο, εφόσον κατακυρωθεί σε αυτήν η σύμβαση.

5.             Κατά τα λοιπά ο Διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω Παραρτήματα, που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν όλα αναπόσπαστο μέρος της, συγκροτώντας ένα ενιαίο σύνολο με αυτήν

5.1.«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ» ………………………….ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ“Α”
5.2.«ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ».ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ“Β”
5.3.«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» …………………….…………………………ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ“Γ”
5.4.«ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ» ……………………………………………………………………ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ“Δ”
5.5.«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» …………………………………………………ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ“Ε”
5.6.«ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ» ……..…………………….ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ“ΣΤ”

6.             Σύμφωνα με το Παράρτημα “E” απαιτείται η κατάθεση δειγμάτων και ισχύουν σχετικά τα αναφερόμενα στα άρθρα 11 και 36 του ΚΠΔ 394/96.

7.             Εφ’ όσον από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές ζητηθούν συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, το αργότερο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από της δημοσίευσης της παρούσας, αυτές παρέχονται το αργότερο έξι (6) εργάσιμες  ημέρες πριν την ημερομηνία που ορίσθηκε για την υποβολή των προσφορών. Αιτήματα παροχής πληροφοριών εκτός της παραπάνω προθεσμίας δεν εξετάζονται.

ΓΙΑ ΤΗ Ν.Υ./Ο.Δ.Ι.Ε.Μαρκόπουλο Μεσογαίας  13  Οκτωβρίου 2014
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑΟ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο.Δ.Ι.Ε. Α.Ε.
  
  
            
ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΑΤΤΟΥ ΔικηγόροςΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΖΑΧΑΡΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “Α”

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣΆμμος για τις ανάγκες του στίβου του Νέου Ιπποδρόμου Αθηνών, στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας Αττικής, με τα χαρακτηριστικά που προβλέπονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “E” της παρούσας Διακήρυξης.
ΠΟΣΟΤΗΤΑΧίλια κυβικά μέτρα (1.000 μ3)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗΠενήντα χιλιάδες Ευρώ (50.000 €) πλέον Φ.Π.Α.
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣΤο σύνολο της συμβατικής ποσότητας μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣΝέος Ιππόδρομος Αθηνών (Μαρκόπουλο Μεσογαίας Αττικής – θέση «Μερέντα» – Σε συγκεκριμένα σημεία που θα υποδεικνύονται από τις Τεχνικές Υπηρεσίες της  Ο.Δ.Ι.Ε. Α.Ε.
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣΒλ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “Δ”

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “Β”

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1.   ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1.1.          Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών της ΟΔΙΕ ΑΕ, στην Ελληνική γλώσσα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, σε δύο (2) αντίτυπα.

1.2.          Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι τρεις (3) μήνες, προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

1.3.           Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

1.3.1.   Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.

1.3.2.   Ο Πλήρης τίτλος του Οργανισμού και της αρμόδιας Υπηρεσίας (Προμηθειών).

1.3.3.   Ο αριθμός/ημερομηνία της διακήρυξης.

1.3.4.   Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

1.3.5.   Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα.

1.4.           Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ιδίως όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και η εγγύηση συμμετοχής.

1.5.           Τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

 Όλα τα φύλλα των παραπάνω εγγράφων στοιχείων της προσφοράς, πλην της οικονομικής, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών φυλλαδίων (prospectus, φωτογραφίες, τεχνικά φυλλάδια κλπ.) θα φέρουν συνεχή αρίθμηση από το πρώτο μέχρι το τελευταίο. Για ευχερέστερη αναζήτηση των στοιχείων, η προσφορά να συνοδεύεται από ευρετήριο, στο οποίο θα αναφέρεται το περιεχόμενο κάθε εγγράφου, με την αντίστοιχη κατά τα παραπάνω αρίθμηση (π.χ. φύλλα συμμόρφωσης: φύλλα 16-19, τεχνικές προδιαγραφές: φύλλα 33-55 κοκ.).

1.5.1.        Τα  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς τοποθετούνται επίσης επί ποινή απορρίψεως σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

1.5.2.        Οι φάκελοι ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου (βλ. παραπάνω σε 1.3.).

1.5.3.        Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του φακέλου.

1.5.4.        Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «Πληροφορίες Εμπιστευτικού Χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύνανται να λαμβάνουν γνώση αυτών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου.

1.6.        Η Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την παρούσα Διακήρυξη.

–         Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την ως άνω Επιτροπή.

–         Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία Προμηθειών, για να επιστραφούν, ως εκπρόθεσμες.

–         Οι δικαιούμενοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν.

1.6.1.        Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται με την παρακάτω διαδικασία :

–           Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται και σφραγίζονται από τα μέλη της επιτροπής και τον παριστάμενο νομικό σύμβουλο, όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά, κατά φύλλο, συντάσσεται δε το σχετικό πρακτικό, που υπογράφεται από όλα τα μέλη.

– Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή και τοποθετούνται όλοι μαζί σε νέο φάκελο, ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από αυτήν και παραδίδεται στην αρμόδια υπηρεσία, προκειμένου να αποσφραγισθεί κατά την ημέρα και ώρα που θα ορισθεί αρμοδίως.

1.6.2.        Ο σφραγισμένος φάκελος των οικονομικών προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων, επαναφέρεται προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημέρα και ώρα που αρμοδίως θα ορισθεί και θα γνωστοποιηθεί εγγράφως τουλάχιστον (3) τρεις ημέρες πριν προς όλους τους υποψήφιους.

1.6.3.        Από τους φακέλους των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται – και επιστρέφονται – όσοι αφορούν προσφορές που, για οποιοδήποτε λόγο, δεν κρίθηκαν αποδεκτές, βάσει της σχετικής απόφασης του ΔΣ/ΟΔΙΕ.

1.7.           Οι συμμετέχοντες υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά, που προβλέπονται στον Κανονισμό Προμηθειών του ΟΔΙΕ (και αντίστοιχα σε αυτόν του Δημοσίου), όπως αναλυτικά αναφέρονται παρακάτω :

1.7.1.     Οι Έλληνες πολίτες:

1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό.

2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, που να έχει εκδοθεί μέσα στο τελευταίο τρίμηνο πριν το διαγωνισμό, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής που να βεβαιώνει ότι δεν τελούν σε κατάσταση πτώχευσης, σε εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλη ανάλογη διαδικασία.

4.  Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει με την προφορά του Υπεύθυνη Δήλωση, νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορεί στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι την επιχείρηση.

Σε περίπτωση εγκατάστασης στην αλλοδαπή, τα παραπάνω πιστοποιητικά (3 & 4) εκδίδονται από τις εκεί αρμόδιες αρχές, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας της χώρας εγκατάστασης.

5.  Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, στο οποίο να βεβαιώνεται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια αρχή ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, το οποίο να έχει εκδοθεί μέσα στο τελευταίο εξάμηνο πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού (ή πιστοποιητικό ισοδύναμης δια-επαγγελματικής οργάνωσης).

1.7.2.     Οι αλλοδαποί :

1.    Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό.

2.    Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, που να έχει εκδοθεί μέσα στο τελευταίο τρίμηνο πριν το διαγωνισμό, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

3.    Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις 3 και 4 του 1.7.1.

4.    Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, για την εγγραφή τους στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες διεπαγγελματικές οργανώσεις και το ειδικό επάγγελμά τους.

1.7.3.     Νομικά πρόσωπα (ημεδαπά και αλλοδαπά) :

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά (1.7.1. & 1.7.2.) εκτός από το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή του ισοδυνάμου του εγγράφου, καθώς και όλα τα απαιτούμενα έγγραφα νομιμοποίησής τους (εταιρικό, τυχόν τροποποιήσεις, σχετικό πιστοποιητικό κλπ.).

1.7.4.     Συνεταιρισμοί :

1.    Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό.

2.    Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

3.    Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής για τις περιπτώσεις 3 και 4 του 1.7.1.

1.7.5.     Ενώσεις ή κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:

1.    Όλα τα παραπάνω, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.

2.    Πιστοποιητικό σκοπιμότητας του ΕΟΜΜΕΧ, για ενώσεις που αποτελούνται από Μικρομεσαίες Μεταποιητικές Επιχειρήσεις (Μ.Μ.Ε.) κατά τους όρους και τις σχετικές διακρίσεις του Π.Δ. 394/1996.

Για τη συμμετοχή των ενώσεων προμηθευτών ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρ. 7 περ. ε της ΥΑ. 11221/99.

Κάθε προμηθευτής που συμμετέχει στο διαγωνισμό με εκπρόσωπό του, υποβάλλει, μαζί με την προσφορά, και βεβαίωση εκπροσώπησης νόμιμα θεωρημένη.

1.7.6.  Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά από την δικαστική ή διοικητική αρχή που είναι αρμόδια σύμφωνα με την εσωτερική νομοθεσία της χώρας όπου η έδρα της επιχείρησης, ή δεν καλύπτονται όλες οι παραπάνω περιπτώσεις, ο συμμετέχων καταθέτει ένορκη βεβαίωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή οιασδήποτε άλλης αρμόδιας αρχής της χώρας (ή υπεύθυνη δήλωση, εφόσον πρόκειται για διαγωνισμό προϋπολογιζόμενης αξίας μέχρι 154.014 € πλέον ΦΠΑ) στην οποία θα δηλώνεται: 1). Η αδυναμία έκδοσης των παραπάνω πιστοποιητικών από τις παραπάνω αρχές και 2). Ότι ο ίδιος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού, ή ότι είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις ή περί της εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο ή ισοδύναμη διεπαγγελματική οργάνωση και του ειδικού επαγγέλματός του ή για τη νόμιμη λειτουργία συνεταιρισμού (ανάλογα με την περίπτωση που αντιστοιχεί στο αντικείμενο του μη εκδιδόμενου πιστοποιητικού). Σε χώρα που δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.        

1.8.     Οι συμμετέχοντες υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία θα δηλώνουν ότι:

α). Η επιχείρησή τους δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας.

β). Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμό.

γ). Δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

δ).  Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων καθώς και των υποχρεώσεών της εν γένει προς τον Δημόσιο τομέα.

ε).  Εάν έχουν κάνει ανακριβείς ή ψευδείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Ο.Δ.Ι.Ε. Α.Ε.

1.8.1.   Η Ο.Δ.Ι.Ε. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει, εφόσον κριθεί σκόπιμο, οποιοδήποτε από τα δικαιολογητικά του άρθρου 8 § 2 του ΠΔ 394/1996.

1.9.     Ο συμμετέχων υποχρεούται επίσης (άρθρ. 18 §§ 2 & 3 ΠΔ 394/96):

α)  Να δηλώνει στην προσφορά του τον ακριβή τόπο προέλευσης των ειδών που προσφέρει.

β)   Να επισυνάψει στην προσφορά του, όταν δεν είναι ο ίδιος υπεύθυνος για την προέλευση του υλικού, υπεύθυνη δήλωση, νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, του νομίμου εκπροσώπου του υπεύθυνου για την προέλευση του υλικού, με την οποία θα δηλώνει ότι αποδέχεται την εκτέλεση της εν λόγω προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση.

1.10.   Εάν κατά τη αξιολόγηση των προσφορών που θα υποβληθούν, και ειδικότερα βάσει της τιμής του μειοδότη, προκύψει ανάγκη επαύξησης της προϋπολογισθείσας δαπάνης, για την ποσότητα που προκηρύχθηκε κατά τα αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “Α” της παρούσας, σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50% αυτής, ο διαγωνισμός θα ματαιωθεί υποχρεωτικά και η προμήθεια θα επαναπρογραμματιστεί.

1.11.   Επισημαίνεται ότι :

1.11.1.  Ο προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά τη συμμόρφωση ή την τυχόν απόκλιση των προσφερομένων ειδών σε σχέση με τις αντίστοιχες προδιαγραφές της Διακήρυξης.

1.11.2.  Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της Διακήρυξης δεν θα απορρίπτονται υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές δεν αναφέρονται στους απαράβατους όρους και κρίνονται επουσιώδεις από την αρμόδια Επιτροπή.

1.11.3.  Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται.

1.11.4.  Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

1.11.5.  Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από το αρμόδιο όργανο, είτε ενώπιον του είτε ύστερα από έγγραφο, μετά σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται, λαμβάνονται υπόψη μόνο όσες αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.

1.11.6.  Πέραν της κύριας προσφοράς γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές, όχι περισσότερες της μιας, με την υποχρέωση του συμμετέχοντος να κατονομάζει ρητώς την κύρια και την εναλλακτική προσφορά του. Η εναλλακτική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον τις ελάχιστες απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και απαιτήσεων της Διακήρυξης. Σε περίπτωση υποβολής πλέον της μιας (1) εναλλακτικής προσφοράς, δεν λαμβάνεται υπόψη καμία από τις εναλλακτικές προσφορές.

      1.11.7.  Γίνονται δεκτές προσφορές μόνο για το σύνολο της ποσότητας που προκηρύσσεται.

1.11.8. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες ή διορθώσεις. Αν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, καθαρογράφεται δε, υπογράφεται και σφραγίζεται, επίσης, κατά την αποσφράγιση των προσφορών, από το αρμόδιο όργανο. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ’ αυτήν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης.

1.11.9.  Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά προηγούμενη γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης του παρόντος διαγωνισμού.

1.11.10. Ο προσφέρων αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης, εκτός εάν, κατά περίπτωση, αναφέρονται ρητά στην προσφορά του τα σημεία εκείνα που τυχόν δεν αποδέχεται και τους όρους της προσφοράς του που είναι διαφορετικοί από αυτούς της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν.

 1. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ.

Στους διαγωνισμούς προμηθειών του δημόσιου τομέα μπορούν να λάβουν μέρος, κατ’ αρχήν, όλα τα προϊόντα χωρών εκτός Ε.Ε., αρκεί να κυκλοφορούν τουλάχιστον σε μία αγορά κράτους – μέλους της Ε.Ε. Ο αντιπρόσωπος ή εκπρόσωπος του κατασκευαστικού οίκου κράτους εκτός Ε.Ε. οφείλει με την κατάθεση της προσφοράς του να δηλώσει σε ποια (-ες) αγορά (-ες) – ιδιωτική ή δημόσια – κράτους μέλους κυκλοφορεί το υπό προμήθεια προϊόν του και να παρουσιάσει πίνακα πελατών ή/και άλλα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τις πωλήσεις του εν λόγω προϊόντος, όταν αυτό ζητηθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Ο.Δ.Ι.Ε.

3.       ΡΗΤΡΑ ΗΘΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά παράβαση των άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των δεκαπέντε (15) ετών. Οι προσφέροντες, εφόσον δεν είναι και κατασκευαστές, οφείλουν να είναι γνώστες της εφαρμογής της παρούσας ρήτρας στην κατασκευάστρια επιχείρηση του προϊόντος.

4.       ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

4.1.     Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

4.2.     Κάθε προσφορά, συμπεριλαμβανομένης και αυτής των Μ.Μ.Ε. ή των ενώσεών τους κλπ. συνοδεύονται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει τουλάχιστον ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης συνυπολογιζομένου του ΦΠΑ. [50.000 + (ΦΠΑ 23%) 11.500 = 61.500 x (5%=) 3.075,00 €.]

4.3.     Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το συνημμένο υπόδειγμα και η παρεχόμενη εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος των προσφορών που ζητά η Διακήρυξη.

4.4.     Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να καταθέτουν Εγγυητική Επιστολή που να καλύπτει το δέκα τοις εκατό (10%) της συνολικής αξίας του συμβατικού υλικού μη συνυπολογιζομένου του Φ.Π.Α. Η διάρκεια ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης της προς υπογραφή σύμβασης πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή θα ισχύει μέχρι την επιστροφή της στην Τράπεζα.

4.5.     Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση κατάπτωσής τους το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου και θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τα συνημμένα υποδείγματα.

4.6.     Η απαιτούμενη εγγύηση καλής λειτουργίας και οι ειδικότεροι όροι γι’ αυτήν ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “Δ”.

4.7.     Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του ΚΠΔ (ΠΔ 394/96).

5.       ΤΙΜΕΣ

5.1.      Οι τιμές θα πρέπει να δίνονται σε Ευρώ και για παράδοση του εμπορεύματος ελεύθερου στον τόπο παράδοσης που αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “Α”, θα αναγράφονται δε ολογράφως και αριθμητικώς. Η προσφερόμενη τιμή για το προς προμήθεια υλικό πρέπει να εμφαίνεται στην προσφορά κατά μονάδα (ανά κυβικό μέτρο).

5.2.      Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε Ευρώ ή καθορίζουν σχέση Ευρώ προς ξένο νόμισμα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

5.3.      Η αναγραφή της τιμής σε Ευρώ, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία (χωρίς όριο) εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δύο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω αν το τρίτο δεκαδικό είναι μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω αν είναι μικρότερο του πέντε.

5.4.      Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίνεται ενιαία τιμή για ολόκληρη την προσφερόμενη ποσότητα, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

5.5.      Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

5.6.      Dumping – εξαγωγικές επιδοτήσεις.

α.   Η προσφορά απορρίπτεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται πολιτική τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος προς εμπορία (τιμή Dumping) ή ότι το προσφερόμενο προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. Οι προσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες των προαναφερθέντων μέτρων της χώρας προέλευσης του προϊόντος ή της κατασκευάστριας εταιρείας. Τα παραπάνω ισχύουν ακόμα και στην περίπτωση που μεσολαβούν διάφορες φάσεις βιομηχανοποίησης (που αφορούν στα ενδιάμεσα προϊόντα), για την κατασκευή του τελικού προϊόντος, υπό την προϋπόθεση ότι επιβάλλεται ρητά από τη Διακήρυξη να δηλωθούν οι εν λόγω φάσεις στην προσφορά των ενδιαφερομένων.

β.   Οι προσφέροντες κατασκευαστές ή εμπορικοί εκπρόσωποι προϊόντων χωρών που δεν έχουν αποδεχθεί τα πρωτόκολλα Πολυμερών Συμφωνιών του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) ή δεν λειτουργούν στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης με την Ε.Ε., οφείλουν να δηλώσουν εγγράφως με την προσφορά τους ότι το προσφερόμενο προϊόν δεν είναι αποδέκτης πολιτικής τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος προς εμπορία (τιμή Dumping) ή αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης.

γ.   Δεν έχουν υποχρέωση υποβολής της ως άνω δήλωσης οι προσφέροντες προϊόντα προερχόμενα από τα κράτη – μέλη της Ε.Ε., από Νορβηγία, Ελβετία, ΗΠΑ, Ιαπωνία, Καναδά Αυστραλία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Ισραήλ και Τουρκία, καθώς και από κάθε άλλο κράτος που αποδέχεται και εφαρμόζει στο χρόνο που επιθυμεί τα ως άνω πρωτόκολλα της Π.Ο.Ε. ή που συνδέεται με την Ε.Ε. στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης.

5.7.      Οι τιμές θα δίνονται ως εξής:

Ι.    Τιμή μονάδας σε Ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών για παράδοση στον τόπο και με τους όρους που προβλέπονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “Α”.

ΙΙ.   Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) της παραπάνω τιμής (Σε περίπτωση που αναγράφεται λανθασμένος ΦΠΑ, αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία).

ΙΙΙ.   Για τη διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής θα λαμβάνεται υπόψη η τιμή προσφοράς για παράδοση του είδους ελεύθερου στον τόπο παράδοσης που ορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “Α”.

5.8.     Εάν στον διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές, θα εξετάζονται λεπτομερώς οι προσφορές πριν την απόφαση κατακύρωσης. Για το σκοπό αυτό θα ζητηθούν από τον προσφέροντα εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά με τον οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας κατασκευής ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την προμήθεια των ειδών ή την πρωτοτυπία των προτεινομένων προμηθειών, τις οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς.

5.9.      Ο ΟΔΙΕ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.

 6.      ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται το ανώτερο μέχρι το ¼ αυτού, με επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Ο.Δ.Ι.Ε. για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων (εφαρμογή άρθρ. 26 του ΚΠΔ – ΠΔ 394/96) ή να μετατίθεται.

7.       ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

7.1.      Ο Ο.Δ.Ι.Ε. θα καταβάλει στον μειοδότη-προμηθευτή το σύνολο της συμβατικής αξίας μετά την παράδοση της όλης συμβατικής ποσότητας και ειδικότερα το πενήντα τοις εκατό (50%) της συμβατικής αξίας της παραδοθείσας ποσότητας, μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα που θα λάβει τα αποτελέσματα της προβλεπόμενης ανάλυσης του υλικού από το ΙΓΜΕ ή/και το ΚΕΔΕ, υπό την προϋπόθεση ότι από αυτήν προκύπτει ότι πληρούνται οι τεχνικές και λοιπές απαιτήσεις και προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης. Η πλήρης αποπληρωμή θα γίνει μετά τη διενέργεια και του ποιοτικού ελέγχου για το σύνολο της συμβατικής ποσότητας, και τη σύνταξη του σχετικού (οριστικού) πρωτοκόλλου ποιοτικής παραλαβής, κατά τα προβλεπόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “Δ” της παρούσας.

7.2.      Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του ΚΠΔ.

7.3.      Ο ΟΔΙΕ, εάν δεν συμφωνήθηκε ορισμένη ημέρα ή προθεσμία πληρωμής της αμοιβής, γίνεται υπερήμερος και οφείλει τόκους :

α.     Αν παρέλαβε το τιμολόγιο πριν την έκδοση του οριστικού πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, μόλις περάσουν τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης του πρωτοκόλλου αυτού.

β.     Αν παρέλαβε το τιμολόγιο μετά την έκδοση του οριστικού πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, μόλις περάσουν τρεις (3) μήνες από την παραλαβή του τιμολογίου.

Το ύψος των τόκων υπερημερίας, που είναι υποχρεωμένη να καταβάλει η ΟΔΙΕ ΑΕ κατά τα παραπάνω, υπολογίζεται με βάση το επιτόκιο που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα («Επιτόκιο αναφοράς») προσαυξημένο κατά 0,30 ποσοστιαίες μονάδες («περιθώριο»). 

 1. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

8.1.          Κατά της διακήρυξης:  Υποβάλλονται, το βραδύτερο, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της παρούσας μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών (συνυπολογιζομένων των ημερών δημοσίευσης και υποβολής προσφορών).

8.2.          Κατά της συμμετοχής προμηθευτή ή της διαδικασίας παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών: Υποβάλλονται κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού και μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται, κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων αυτού, από το αρμόδιο όργανο. Ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή στο διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον ενιστάμενο και σ’ αυτόν κατά του οποίου στρέφεται.

8.3.          Κατά της νομιμότητας διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική πράξη αποτελεσμάτων: Υποβάλλονται, μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες από τη σχετική καταχώριση στο τηρούμενο βιβλίο του Ο.Δ.Ι.Ε.

Ένσταση για οποιοδήποτε άλλο λόγο, εκτός από τους παραπάνω, είναι απαράδεκτη.

8.4.           Κατά τα λοιπά ισχύει η διαδικασία και όσα που προβλέπονται στο άρθρο 3 του ν. 2522/1997.

 1. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το Δ.Σ./Ο.Δ.Ι.Ε. Α.Ε., μετά τη σχετική γνωμοδότηση – πρόταση της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα, σε κάθε περίπτωση, να αποφασίσει:

α.   Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη την ποσότητα που προκηρύσσεται ή και για μέρος αυτής. Όχι όμως λιγότερο του 50%. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω από το καθοριζόμενο ως άνω όριο, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή του προμηθευτή.

β.   Κατακύρωση της προμήθειας για μεγαλύτερη ποσότητα από αυτήν που προκηρύσσεται, μέχρι ποσοστού 30%. Σε περίπτωση επαύξησης της συμβατικής ποσότητας, μπορεί να μετατίθεται και ο χρόνος παράδοσης μετά από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού.

γ.   Την κατανομή της προς προμήθεια ποσότητας μεταξύ περισσοτέρων μειοδοτών με ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές ή την διενέργεια κλήρωσης μεταξύ αυτών, για την επιλογή του προμηθευτή.

δ.   Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του, με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών του.

ε.   Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης  (άρθρο 14 § 13 ν. 2286/95) Και

στ.  Συνέχιση του διαγωνισμού με την επιβολή νέων εγγράφων προσφορών, με ή χωρίς τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης και της πρόσκλησης.

ζ.    Ματαίωση της προμήθειας.

Ο Ο.Δ.Ι.Ε. επιφυλάσσεται ρητά για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων του, εφόσον, κατά την κρίση του, το αποτέλεσμα του διαγωνισμού δεν κριθεί ικανοποιητικό, χωρίς από αυτό να γεννάται οποιαδήποτε αξίωση των προμηθευτών έναντι του Ο.Δ.Ι.Ε.

 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

10.1.     Στον προμηθευτή στον οποίο θα κατακυρωθεί η προμήθεια, θα αποσταλεί ανακοίνωση που θα περιλαμβάνει τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 21 του κανονισμού προμηθειών του Ο.Δ.Ι.Ε. Με την παραπάνω ανακοίνωση, θεωρείται ότι έχει συναφθεί η σύμβαση, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί θα έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.

10.2.     Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια οφείλει, μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της παραπάνω ανακοίνωσης, να προσέλθει στα γραφεία του Οργανισμού για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, που θα περιλαμβάνει τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του κανονισμού προμηθειών του Ο.Δ.Ι.Ε., προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης.

10.3.     Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση δεν προσέλθει εμπρόθεσμα για την υπογραφή της σύμβασης, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του ΔΣ/ΟΔΙΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του ΠΔ 394/1996.

10.4.     Ο προμηθευτής αποκλειστικά, επιβαρύνεται: α). με τη δαπάνη μεταφοράς και παράδοσης των συμβατικών ειδών στις εγκαταστάσεις του Ο.Δ.Ι.Ε. στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας. β).με την αξία του τέλους χαρτοσήμου της σύμβασης που θα υπογραφεί, καθώς επίσης και των αντιγράφων της. γ).με κάθε άλλη δαπάνη, για την οποία δεν επιβαρύνεται ρητά ο Οργανισμός.

10.5.  Η συμβατικά προβλεπόμενη ποσότητα άμμου θα παραδοθεί από τον προμηθευτή προς τον ΟΔΙΕ και στις εγκαταστάσεις του, στο Νέο Ιππόδρομο Αθηνών στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας, μετά από συνεννόηση με την αρμόδια υπηρεσία του Οργανισμού και σύμφωνα με τις ειδικότερες οδηγίες αυτής προς τον προμηθευτή και δη μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Κατ’ αρχήν δεν προβλέπεται δυνατότητα τμηματικής παράδοσης, αλλά μετά από αιτιολογημένη αίτηση του Προμηθευτή είναι δυνατή η παράδοση του υλικού σταδιακά και σε δύο το πολύ παραδόσεις για το σύνολο της συμβατικής ποσότητας, μέσα στην παραπάνω προθεσμία.

11.       εκπροθεσμη παραδοση – κακη εκτελεση τησ συμβασησ- κυρωσεισ – εκπτωση προμηθευτη

11.1.     Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση

σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης των παραγγελλομένων υλικών, επιβάλλεται στον προμηθευτή αθροιστικά, επιφυλασσομένου ρητά του Ο.Δ.Ι.Ε. για αναζήτηση κάθε άλλης θετικής ή αποθετικής ζημιάς του λόγω της καθυστέρησης, και πρόστιμο, που υπολογίζεται ως εξής:

α.   Σε περίπτωση καθυστέρησης μέχρι τριών (3) ημερών, σε ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας του υλικού που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

β.   Σε περίπτωση καθυστέρησης που υπερβαίνει τις τρεις (3) ημέρες, σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας του υλικού που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίμων, υπολογίζονται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς το Φ.Π.Α. Σε περίπτωση που η εκπρόθεσμη αυτή παράδοση επηρεάζει και τη χρησιμοποίηση υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής αυτής ποσότητας.

11.2.     Απόρριψη συμβατικών ειδών – Αντικατάσταση

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης, ολόκληρης ή μέρους της ποσότητας που παραδόθηκε, με απόφαση του ΔΣ/ΟΔΙΕ ύστερα από γνωμοδότηση-πρόταση της αρμόδιας επιτροπής, γιατί αυτά φέρουν ελαττώματα ή στερούνται των συμβατικών προδιαγραφών, παρέχεται στον προμηθευτή εύλογη προθεσμία για την αντικατάστασή τους, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 33 του ΠΔ 394/1996, επιβαλλομένων και των προβλεπομένων σε αυτό κυρώσεων. Επίσης, ο Ο.Δ.Ι.Ε. δικαιούται να αξιώσει κάθε άλλη θετική ή αποθετική ζημιά του, από την αντισυμβατική συμπεριφορά του προμηθευτή.

11.3.     Κήρυξη προμηθευτή εκπτώτου

Ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος, με απόφαση του Δ.Σ./Ο.Δ.Ι.Ε. στις εξής περιπτώσεις:

α.   Αν δεν προσέλθει, μέσα σε δέκα (10) ημέρες αφότου του γνωστοποιήθηκε η κατακύρωση του διαγωνισμού και η ανάδειξή του σε μειοδότη, για την υπογραφή της σύμβασης.

β.   Αν δεν παρέδωσε ή δεν αντικατέστησε τα αντικείμενα της σύμβασης μέσα στον προβλεπόμενο από αυτή χρόνο ή και αυτόν της τυχόν δοθείσα παράτασης.

γ.   Αν το υλικό που παραδόθηκε δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές που ορίζονται από τη σύμβαση.

Στις περιπτώσεις αυτές, επιβάλλονται, κατά περίπτωση, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι ακόλουθες κυρώσεις :

1.   Κατάπτωση, ολική ή μερική, της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης, κατά περίπτωση.

2.   Προμήθεια του υλικού είτε με νέο διαγωνισμό είτε απ’ ευθείας από την ελεύθερη αγορά, με καταλογισμό κάθε άμεσης ή έμμεσης ζημιάς του Οργανισμού, και του τυχόν διαφέροντος, στον προμηθευτή.

Ο καταλογισμός γίνεται και στην περίπτωση που δεν πραγματοποιείται νέα προμήθεια του υλικού, κατά τα παραπάνω οριζόμενα. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισμός του καταλογιστέου ποσού γίνεται κατά την κρίση του Δ.Σ./Ο.Δ.Ι.Ε., με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

3.   Προσωρινός ή διαρκής αποκλεισμός του προμηθευτή από τις προμήθειες του δημόσιου τομέα.

4.   Καταλογισμός στον προμηθευτή ποσού ίσου με το 10% της αξίας των υλικών για τα οποία κηρύχθηκε έκπτωτος, όταν του δόθηκε το δικαίωμα να παραδώσει αυτά μέχρι την προηγουμένη της διενέργειας του νέου διαγωνισμού, ανεξάρτητα αν έκανε ή όχι χρήση του δικαιώματος αυτού.

Για τον υπολογισμό της αξίας των υλικών ισχύουν και εφαρμόζονται ανάλογα τα παραπάνω (11.1., τελευταίο εδάφιο) προβλεπόμενα.

Όλα τα παραπάνω δεν αποκλείουν την αναζήτηση κάθε περαιτέρω θετικής ή αποθετικής ζημιάς του Οργανισμού.

11.4.     Ανώτερη βία

Σε περίπτωση που ο προμηθευτής επικαλείται τη συνδρομή προϋποθέσεων ανώτερης βίας, βαρύνεται αποκλειστικά αυτός με την απόδειξη του ισχυρισμού του. Ειδικότερα, υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες αφότου συνέβησαν τα περιστατικά που θεμελιώνουν τον ισχυρισμό του, να τα αναφέρει εγγράφως προς τη διοίκηση του Ο.Δ.Ι.Ε., προσκομίζοντας και τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Σε αντίθετη περίπτωση, στερείται του δικαιώματος προβολής του ισχυρισμού του αυτού.

12.        ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Για κάθε διαφορά που προέρχεται από τη διακήρυξη αυτή και τη σύμβαση που θα υπογραφεί, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.

Οι μετέχοντες στο διαγωνισμό, εφόσον δεν έχουν έδρα στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Αθηνών, οφείλουν να ορίσουν νόμιμα αντίκλητο, προς τον οποίο θα γίνεται κάθε σχετική γνωστοποίηση ή κοινοποίηση. Άλλως, αυτή θα γίνεται νόμιμα στον Προϊστάμενο της  Γραμματείας του Πρωτοδικείου Αθηνών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “Γ”

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1.       Για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και την τελική επιλογή, στο μειοδότη, λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία:

α.   Η απαραίτητη συμφωνία της προσφοράς με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, καθώς και οι τυχόν επιπλέον δυνατότητες των προσφερομένων ειδών.

β.   Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε.

γ.   Η προσφερόμενη τιμή, σε σχέση με τις τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς και την τρέχουσα στην αγορά τιμή, για όμοιο ή παρεμφερές υλικό.

δ.   Κάθε άλλο, κατά την κρίση της αρμόδιας επιτροπής, ουσιώδες στοιχείο, από το οποίο εξασφαλίζεται η καλή εκτέλεση της προμήθειας.

2.         Η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή, του οποίου η προσφορά κρίνεται αποδεκτή, με βάση τα παραπάνω κριτήρια και τους ουσιώδεις όρους που καθορίζουν οι τεχνικές προδιαγραφές και η διακήρυξη αυτή, και προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή.

3.         Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή και που είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “Δ”

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1.         Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των συμβατικών ειδών θα γίνεται από αρμόδια ορισμένη επιτροπή του Οργανισμού και θα συντάσσονται τα σχετικά πρωτόκολλα.

Ειδικότερα:

1.1.      Κατά την παράδοση θα συντάσσεται Πρωτόκολλο Προσωρινής Ποσοτικής Παραλαβής.

1.2.      Η ποιοτική παραλαβή θα γίνεται με βάση λαμβανόμενα δείγματα από την εκάστοτε επιμέρους παραδιδόμενη ποσότητα. Τα δείγματα αυτά λαμβάνει η αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του προμηθευομένου υλικού εις διπλούν, το δε ένα από αυτά αποστέλλεται αμέσως προς το Ι.Γ.Μ.Ε. ή/και το Κεντρικό Εργαστήριο Δημοσίων Έργων του ΥΠΕΧΩΔΕ (ΚΕΔΕ) για εργαστηριακή εξέταση, το δε άλλο σφραγίζεται και φυλάσσεται με ευθύνη του Προέδρου της Επιτροπής Παραλαβής μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραλαβής του συνόλου του προς προμήθεια υλικού. Τα δείγματα αυτά δεν επιστρέφονται στον προμηθευτή.

1.3.      Πρωτόκολλο Οριστικής Ποιοτικής Παραλαβής θα συντάσσεται μετά τη λήψη των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών εξετάσεων του ΙΓΜΕ ή /και του ΚΕΔΕ και εφόσον από αυτά προκύπτει ότι η παραδοθείσα ποσότητα πληροί και καλύπτει απολύτως τις απαιτούμενες Τεχνικές Προδιαγραφές και ανταποκρίνεται στα ποιοτικά και τεχνικά χαρακτηριστικά του δείγματος της Προσφοράς. Σε διαφορετική περίπτωση ο ΟΔΙΕ, πέραν των λοιπών δικαιωμάτων του, δικαιούται να αρνηθεί την παραλαβή και να καλέσει τον προμηθευτή για την άμεση απομάκρυνση της ακατάλληλης άμμου.

1.4.      Σε περίπτωση  μη συμμόρφωσης του προμηθευτή στην υποχρέωσή του για άμεση απομάκρυνση της ακατάλληλης άμμου, ο ΟΔΙΕ δικαιούται να προβεί στις αναγκαίες εργασίες είτε με ίδια μέσα είτε με ανάληψη του έργου από τρίτον, με ελεύθερη επιλογή του, οι δε σχετικές δαπάνες και κόστος θα βαρύνουν αποκλειστικά τον προμηθευτή. Επίσης, στην περίπτωση αυτή, ο ΟΔΙΕ δεν έχει ουδεμία υποχρέωση φύλαξης της ακατάλληλης άμμου ή παράδοσής της προς τον προμηθευτή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “Ε”

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

1.            Η άμμος πρέπει να ανταποκρίνεται απολύτως στις ειδικότερες τεχνικές και ποιοτικές προδιαγραφές που αναφέρονται και περιγράφονται στη συνέχεια του παρόντος Παραρτήματος.

2.         Δείγματα προσφερομένου υλικού

2.1.      Επί ποινή απαραδέκτου, η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται απαραιτήτως από δείγμα του προσφερομένου υλικού από κάθε υποψήφιο προμηθευτή.

2.2.      Το δείγμα κατατίθεται εις διπλούν (δείγμα – αντιδείγμα) και σε ποσότητα απόλυτα επαρκή για τη σχετική επιστημονική εξέταση, δηλαδή τουλάχιστον είκοσι (20) κιλά για κάθε δείγμα.

2.3.      Δείγματα τα οποία κατά τρόπο εμφανή δεν είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα διακήρυξη δεν γίνονται δεκτά.

2.4.      Τα δείγματα των προμηθευτών θα διατεθούν από τον ΟΔΙΕ προς επιστημονική εξέταση, στο Ι.Γ.Μ.Ε. ή/και στο ΚΕΔΕ, προκειμένου να διαπιστωθεί η συμβατότητα και συμμόρφωσή τους προς τους όρους τις παρούσας και ιδιαίτερα ως προς την κάλυψη των αναγκαίων τεχνικών χαρακτηριστικών και προδιαγραφών, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο παρόν ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Τα αποτελέσματα των ως άνω εργαστηριακών εξετάσεων δεν υπόκεινται σε αμφισβήτηση.

2.4.1.    Τα δείγματα των υποψηφίων προμηθευτών θα επιστραφούν σε αυτούς στους οποίους δεν κατακυρώθηκε ή δεν ανατέθηκε η προμήθεια, εφόσον με ευθύνη και μέριμνά τους το ζητήσουν μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ανακοίνωση της κατακύρωσης. Ο ΟΔΙΕ δεν έχει ευθύνη περαιτέρω φύλαξης αυτών.

2.4.2.    Το δείγμα του προμηθευτή στον οποίο θα κατακυρωθεί η προμήθεια παραδίδεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής του Διαγωνισμού προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Παραλαβής, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί κατά την κρίση του στη διαδικασία της παραλαβής και των ελέγχων, και δεν επιστρέφεται στον συμβασιούχο προμηθευτή.

3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2014

 1. Η άμμος πρέπει να είναι ποταμίσια δηλαδή:

Σχήμα κόκκων υπογωνιώδες ή ημιστρόγγυλο και όχι θραυστό.

2.   Η άμμος πρέπει να είναι πυριτική δηλαδή:

      Η σύσταση των κόκκων πρέπει να αποτελείται από σχετικά σκληρά ορυκτά – πυριτικά ορυκτά, κυρίως κερατολιθικού – χαλαζιαστριούχου υλικού, σε ποσοστό άνω του 90%.

Τα ανωτέρω 1.& 2. θα διαπιστωθούν από Ορυκτολογική Ανάλυση με ΟΠΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ – ΑΚΤΙΝΕΣ Χ δηλαδή:

 • Οπτική μικροσκοπία, σε πολωτικό μικροσκόπιο, (προσδιορίζεται περιεχόμενο ορυκτών – μέγεθος και σχήμα κόκκων).
 • Περιθλασιμετρία ακτινών Χ, (XRD) (X RAY DIFFRACTION): Ποσοτικός – ποιοτικός προσδιορισμός ορυκτών.
 1. Η άμμος πρέπει να είναι τελείως καθαρή – απαλλαγμένη από  οργανικές ουσίες και άλλες ξένες προσμίξεις π.χ. χαλίκια.:

 Η οργανική ουσία  προσδιορίζεται με χημική ανάλυση.     

 1. Η κοκκομετρική ανάλυση του υλικού θα γίνεται με τις εξής μεθόδους:
  1. Ξηρή κοκκομετρική ανάλυση κατά  AASHTO – T27
  2. Yγρή κοκκομετρική ανάλυση κατά AASHTO – T11

Σημείωση

      (Τα αποτελέσματα της υγρής μεθόδου υπερτερούν σε αξιοπιστία από αυτά της ξηρής μεθόδου. Σε περίπτωση όμως όμοιων ή παραπλήσιων αποτελεσμάτων ως προς το κόσκινο Νο200, τότε εξίσου ισοδύναμα μπορούν να θεωρηθούν τα αποτελέσματα της ξηρής μεθόδου.)

 1. Με υδρόμετρο .

Με αυτή την μέθοδο θα διαπιστωθεί το απαιτούμενο ποσοστό αργιλοϊλύος.

Το ποσοστό ιλύος δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1%.

Το ποσοστό αργίλου πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ του κάτω και του άνω ορίου στο κόσκινο Νο200.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ :

Πλαίσιο κειμένου: Κόσκινο
  Οπή Κόσκινου
(mm)  Κάτω Όριο
Διερχόμενου ποσοστού
Κατά βάρος(%)  Άνω Όριο
Διερχόμενου ποσοστού
Κατά βάρος(%)
Νο200  0,075  2,6 5,0
Νο100  0,15  6,0 18,0
Νο80  0,18  8,0 30,0
Νο50  0,3 20,0  50,0
Νο40  0,425  40,0  65,0
Νο16  1,18  90,0  97,0
Νο10  2,0 98,0  100
Νο4  4,75  100 100
 1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ…………

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ………………………

(Διεύθυνση: οδός-αρ.-TK/τηλέφωνο & fax)                                                        Ημερομηνία έκδοσης …………..

ΕΥΡΩ……………………………..

ΠΡΟΣ:

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.»

(«Ο.Δ.Ι.Ε. Α.Ε.»)

Μαρκόπουλο Μεσογαίας Αττικής

(θέση «Μερέντα» – Νέος Ιππόδρομος Αθηνών)

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ…………………

ΕΥΡΩ…………………..

Σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα εγγυητική επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ………………. (και ολογράφως) ……………………………………..υπέρ τ……………………………………………………….      (Δνση έδρας:……………………), για τη συμμετοχή της στον Διαγωνισμό που διενεργείται στις ………………για την προμήθεια …………………………………………. σύμφωνα με την υπ’ αριθμ………/…………………      Διακήρυξή σας.

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή στον ως άνω διαγωνισμό καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της.

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν την ημερομηνία λήξης της.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και τις ……………………………

Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών μας, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ κ.λπ., συνυπολογίζοντας το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών και την Τράπεζά μας.

Σημ:               1. Ποσό εγγύησης Καλύπτει υποχρεωτικά το πέντε τοις εκατό (5%) της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης του Διαγωνισμού. [τουλάχιστον [50.000 + (ΦΠΑ 23%) 11.500 = 61.500 x 5%=] 3.075,00 €.

2.             Χρόνος ισχύος εγγύησης: Καλύπτει υποχρεωτικά ένα μήνα πέραν του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στην παρούσα  Διακήρυξη [δηλ. τουλάχιστον 4 μήνες από την ημερομηνία του διαγωνισμού]

 1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ…………

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ………………………

(Διεύθυνση: οδός-αρ.-TK/τηλέφωνο & fax)       

                                                                                                   Ημερομηνία έκδοσης …………..

                                                                                                   ΕΥΡΩ……………………………..

ΠΡΟΣ:

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.»

Μαρκόπουλο Μεσογείων Αττικής

(θέση «Μερέντα» – Νέος Ιππόδρομος Αθηνών)

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ…………………

ΕΥΡΩ…………………..

Σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα εγγυητική επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα , παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ………………. (και ολογράφως)…………………………………….. υπέρ τ………………………………………………………. (Δνση έδρας:……………………), για την καλή εκτέλεση της μεταξύ σας σύμβασης για την προμήθεια ……………………….. σύμφωνα με την υπ’ αριθμ………/…………… Διακήρυξή σας και την υπ’ αριθμ. ………/…………… απόφαση ΔΣ/ΟΔΙΕ ΑΕ, προς κάλυψη των αναγκών του …………………. και το οποίο ποσό καλύπτει το δέκα τοις εκατό (10%) της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας της σύμβασης, από ………….. ….Ευρώ.

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την  ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν την ημερομηνία λήξης της.

Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σε μας, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ.

Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών μας, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ κ.λπ., συνυπολογίζοντας το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών και την Τράπεζά μας 13/10/2014 – ΠΕΡΙΛΗΨΗ 3ου ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΜΜΟ 2014 – Γραφείο Τύπου Ο.Δ.Ι.Ε. Α.Ε

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ   ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΙΒΟ ΤΟΥ ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ

1.ΦΟΡΕΑΣ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ AE [ΟΔΙΕ AE]

Ιππόδρομος Αθηνών – Μαρκόπουλο Μεσογαίας Αττικής – Θέση Μερέντα

2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ/Ο.Δ.Ι.Ε:  4446/30-09-2014

3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Προμήθεια χιλίων κυβικών μέτρων (1.000 m3) άμμου, για την συντήρηση/ανανέωση του υλικού του στίβου του Νέου Ιπποδρόμου Αθηνών στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας Αττικής, με τα ειδικότερα προβλεπόμενα χαρακτηριστικά και προδιαγραφές.

4.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: Πενήντα χιλιάδες Ευρώ (€ 50.000,00) πλέον ΦΠΑ

5. ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις τους που ασκούν σχετικό εμπορικό επάγγελμα – επιχείρηση.

6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 14 Νοεμβρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ..

7.ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ  A.E. [«Ο.Δ.Ι.Ε.» AΕ]. Εγκαταστάσεις Νέου Ιπποδρόμου Αθηνών (Πρωτόκολλο).

8. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΤΑΛΟΥΝ:  Προς ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (Ο.Δ.Ι.Ε. Α.Ε.) Νέος Ιππόδρομος Αθηνών – Μαρκόπουλο Μεσογαίας Αττικής – θέση «Μερέντα» –  Τ.Κ. 190 03. Σε περίπτωση αποστολής της προσφοράς, αυτή πρέπει να περιέλθει στον ΟΔΙΕ μέχρι και την προηγουμένη της ημέρας λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών. Προσφορά που δεν έφθασε έγκαιρα, ακόμη και αν ταχυδρομήθηκε έγκαιρα, δεν λαμβάνεται υπόψη. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια, όπως στο αναλυτικό τεύχος Διακήρυξης περιγράφεται.

9. ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: Όλα τα έγγραφα (προσφορές, δικαιολογητικά κλπ.) θα πρέπει να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.

10. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ: Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται αναγκαία από εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού τουλάχιστον #3.075,00# ευρώ.

11. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Οι προσφορές ισχύουν για τρεις (3) μήνες προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

12.ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ:    Χαμηλότερη τιμή.

13.  Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με βάση τα προβλεπόμενα στο αναλυτικό τεύχος της Διακήρυξης, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

14.  Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να παραλαμβάνει τα έγγραφα του Διαγωνισμού από την Υπηρεσία Εφοδιασμού, Υλικού & Περιουσίας της ΟΔΙΕ ΑΕ, στην παραπάνω διεύθυνση (τηλ.  2299081200 – φαξ 2299081201, Προϊστάμενος: Δημήτριος Χατζηχρήστος – E mail: odiefodi@otenet.gr).

Μαρκόπουλο Μεσογαίας Αττικής

  13 Οκτωβρίου 2014

                                     ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΕ Α.Ε.

                             Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

                                  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΖΑΧΑΡΗΣ 13/10/2014 – ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ – Γραφείο Τύπου Ο.Δ.Ι.Ε. Α.Ε

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (μεγαλύτερη προσφερόμενη έκπτωση)
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ (GRAND STAND) ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΟΔΙΕ ΑΕ
1 . ΦΟΡΕΑΣ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ A.E. [Ο.Δ.Ι.Ε. A. E.]
Ιππόδρομος Αθηνών – Μαρκόπουλο Μεσογαίας Αττικής – Θέση Μερέντα]
2 . ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ./Ο.Δ.Ι.Ε: 4445/30-09-2014
3 . ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Προμήθεια εξήντα χιλιάδων λίτρων (60.000 lt) πετρελαίου
θέρμανσης από την υπογραφή της σύμβασης προμήθειας έως και το τέλος του μηνός Μαρτίου του
έτους 2015 και σε κάθε περίπτωση μέχρι την θέση εκ του Νόμου της ΟΔΙΕ ΑΕ σε λύση και
εκκαθάριση, για την κάλυψη των αναγκών του Κεντρικού Κτιρίου (GRAND STAND) και της
Κτηνιατρικής Κλινικής του Οργανισμού με τη διαδικασία ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού και με
κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. (Κατά τους όρους της Διακήρυξης).
4 . ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: Εβδομήντα χιλιάδες Ευρώ (70.000 €) πλέον Φ.Π.Α.
5 . ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις τους που ασκούν
σχετικό εμπορικό επάγγελμα – επιχείρηση. Οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη
νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν προσφορά αλλά υποχρεούται να πράξει τούτο η τυχόν
επιλεγείσα κοινοπραξία πριν την υπογραφή της σύμβασης.
6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :12 Noεμβρίου 2014 , ημέρα Τετάρτρη και ώρα 11:00 π.μ.
7 . ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
A.E. [Ο.Δ.Ι.Ε. A.E.] Εγκαταστάσεις Νέου Ιπποδρόμου Αθηνών (Πρωτόκολλο).
8. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΤΑΛΟΥΝ: Προς ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (Ο.Δ.Ι.Ε. Α.Ε.) Νέος Ιππόδρομος Αθηνών – Μαρκόπουλο Μεσογαίας
Αττικής – θέση «Μερέντα» – Τ.Κ. 19003. Σε περίπτωση αποστολής της προσφοράς, αυτή πρέπει να περιέλθει
στον ΟΔΙΕ μέχρι και την προηγουμένη της ημέρας λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών. Προσφορά που
δεν έφθασε έγκαιρα, ακόμη και αν ταχυδρομήθηκε έγκαιρα, δεν λαμβάνεται υπόψη. Η αποσφράγιση των
προσφορών θα γίνει δημόσια, όπως στο αναλυτικό τεύχος Διακήρυξης περιγράφεται.
9 . ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: Όλα τα έγγραφα (προσφορές, δικαιολογητικά κλπ.) θα πρέπει
να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
10 . ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ: Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό κάθε προσφορά πρέπει να
συνοδεύεται αναγκαία από μία εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ήτοι ποσού τουλάχιστο [4.305,00€
(ευρώ) για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης.
11 . ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Οι προσφορές ισχύουν για τρεις (3) μήνες, προσμετρούμενοι από την
επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.
12 . ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Χαμηλότερη τιμή, με βάση τα οριζόμενα στο αναλυτικό τεύχος
Διακήρυξης.
13. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με βάση τα προβλεπόμενα στο αναλυτικό τεύχος
της Διακήρυξης, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
14. Πληροφορίες θα δίνονται από την Υπηρεσία Προμηθειών και Αποθήκης της ΟΔΙΕ ΑΕ, στην
παραπάνω διεύθυνση (τηλ. 2299081200 – φαξ 2299081201, Προϊστάμενος: Δημήτριος Χατζηχρήστος
– e mail: odiefodi@otenet.gr), όπου και θα διανέμεται το τεύχος της Διακήρυξης του Διαγωνισμού, για την
πλήρη ενημέρωση των ενδιαφερομένων.
Μαρκόπουλο 13 Οκτωβρίου 2014
ΓΙΑ ΤΗΝ Ο.Δ.Ι.Ε. Α.Ε.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΖΑΧΑΡΗΣ 10/07/2014 – Διακήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης – Γραφείο Τύπου Ο.Δ.Ι.Ε. Α.Ε

                  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ,

ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ (μεγαλύτερη προσφερόμενη έκπτωση)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Ο.Δ.Ι.Ε. ΑΕ.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΙΟΥΛΙΟ – ΑΥΓΟΥΣΤΟ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ

ΦΟΡΕΑΣ : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ  A.E. [Ο.Δ.Ι.Ε. A.E.]

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: Σαράντα χιλιάδες Ευρώ (40.000 €) συμπεριλαμβανομένου  του Φ.Π.Α.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ/Ο.Δ.Ι.Ε.:    4425/07-07-2014

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (ενδεικτικά): α). αν. 598/68 (ΦΕΚ 256/Α/Α968).

                                           β). Π.Δ. 56/1999 (ΦΕΚ 59/Α/26-3-99).

                                           γ). Π.Δ. 60/2007

                                           δ). Ν. 2286/30-1-95 (ΦΕΚ 19/Α/1-2-95) Προμήθειες του δημόσιου τομέα κλπ.

                                 ε). Υ.Α.11221/6-5-99 (ΦΕΚ 128/Β/24-6-99) Κανονισμός Προμηθειών Ο.Δ.Ι.Ε.

                                           στ). Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10-7-07) Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Προμήθεια τριάντα χιλιάδων λίτρων (30.000 lt) πετρελαίου κίνησης για τους μήνες Ιούλιο – Αύγουστο – Σεπτέμβριο για την κάλυψη των αναγκών του Γραφείου Κίνησης και της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Οργανισμού, με τη διαδικασία ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού και του κατεπείγοντος και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

προκηρυσσεται

1.             Δημόσιος Ανοιχτός Διαγωνισμός, με την διαδικασία του κατεπείγοντος και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και αντικείμενο την προμήθεια τριάντα χιλιάδων λίτρων (30.000 lt) πετρελαίου κίνησης για τους μήνες Ιούλιο – Αύγουστο – Σεπτέμβριο, όπως προβλέπεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “Α” της παρούσας, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

2.             Τόπος και χρόνος διενέργειας διαγωνισμού :

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΗΜΕΡΑΩΡΑ
ΓΡΑΦΕΙΑ Ο.Δ.Ι.Ε. Α.Ε. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ          28/07/2014            ΔΕΥΤΕΡΑ            11:00 π.μ.

          Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

          Η αποσφράγιση των Προσφορών γίνεται δημόσια, όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “B”.

3.             Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν οι ασκούντες σχετικό εμπορικό επάγγελμα, στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή και ειδικότερα:

α).      φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

β).      ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

γ).      συνεταιρισμοί

δ.       κοινοπραξίες προμηθευτών.

          Οι ενώσεις και κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Η τυχόν επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούνται να πράξει τούτο, εφόσον κατακυρωθεί σε αυτήν η σύμβαση.

4.             Κατά τα λοιπά ο Διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα, που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της, συγκροτώντας ένα ενιαίο σύνολο.

4.1.«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ» ………………………….ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ“Α”
4.2.«ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ».ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ“Β”
4.3.«ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ» ……………………………………………………………………ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ“Γ”
4.4.«ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ» ……..…………………….ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ“Δ”

5.             Εφ’ όσον από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές ζητηθούν συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, το αργότερο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τις δημοσιεύσεις της παρούσας, αυτές παρέχονται το αργότερο έξι (6) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία που ορίσθηκε για την υποβολή των προσφορών. Αιτήματα παροχής πληροφοριών εκτός της παραπάνω προθεσμίας δεν εξετάζονται.

ΓΙΑ ΤΗ Ν.Υ./Ο.Δ.Ι.Ε.Μαρκόπουλο Μεσογαίας 9 Ιουλίου 2014
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑΟ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ της Ο.Δ.Ι.Ε. Α.Ε.
  
  
              
ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΑΤΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΖΑΧΑΡΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “Α”

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ

  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ  ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ για τις ανάγκες του Γραφείου Κίνησης και της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Ο.Δ.Ι.Ε. Α.Ε.
  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ  Σαράντα χιλιάδες Ευρώ (40.000 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  Για τους μήνες Ιούλιο–Αύγουστο-Σεπτέμβριο  
  ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  Τμηματική παράδοση χωρίς υποχρέωση εξάντλησης της συνολικής συμβατικής ποσότητας.  
    ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΙΔΟΥΣ  Νέος Ιππόδρομος Αθηνών (Μαρκόπουλο Μεσογαίας Αττικής –  θέση «Μερέντα» )  
  ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ (ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ, ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ)    Βλ. Παράρτημα Γ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “Β”

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1.1.          Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών της ΟΔΙΕ ΑΕ, στην Ελληνική γλώσσα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, σε δύο (2) αντίτυπα.

1.2.          Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι τρεις (3) μήνες, από την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.

1.3.           Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

1.3.1.   Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.

1.3.2.   Ο Πλήρης τίτλος του Οργανισμού και της αρμόδιας Υπηρεσίας (Προμηθειών).

1.3.3.   Ο αριθμός/ημερομηνία της διακήρυξης.

1.3.4.   Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

1.3.5.   Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα.

1.4.           Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ιδίως όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και η εγγύηση συμμετοχής.

1.5.           Τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

 Όλα τα φύλλα των παραπάνω εγγράφων στοιχείων της προσφοράς, πλην της οικονομικής, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών φυλλαδίων (prospectus, φωτογραφίες, τεχνικά φυλλάδια κλπ.) θα φέρουν συνεχή αρίθμηση από το πρώτο μέχρι το τελευταίο. Για ευχερέστερη αναζήτηση των στοιχείων, η προσφορά να συνοδεύεται από ευρετήριο, στο οποίο θα αναφέρεται το περιεχόμενο κάθε εγγράφου, με την αντίστοιχη κατά τα παραπάνω αρίθμηση (π.χ. φύλλα συμμόρφωσης: φύλλα 16-19, τεχνικές προδιαγραφές: φύλλα 33-55 κοκ.).

1.5.1.        Τα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς τοποθετούνται επίσης επί ποινή απορρίψεως σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, για κάθε επί μέρους προμηθευόμενο είδος ξεχωριστά, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ανάλογη επ’ αυτού ένδειξη: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

1.5.2.        Οι φάκελοι ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου (βλ. παραπάνω σε 1.3.).

1.5.3.        Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του φακέλου.

1.5.4.        Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «Πληροφορίες Εμπιστευτικού Χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύνανται να λαμβάνουν γνώση αυτών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου.

1.5.5. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν όμως έχουν, να είναι καθαρογραμμένα και μονογραμμένα.

1.6.        Η Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την παρούσα Διακήρυξη.

–         Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την ως άνω Επιτροπή.

–         Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία Προμηθειών, για να επιστραφούν, ως εκπρόθεσμες.

–         Οι δικαιούμενοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν.

1.6.1.        Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται με την παρακάτω διαδικασία :

–           Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται και σφραγίζονται από τα μέλη της επιτροπής και τον παριστάμενο νομικό σύμβουλο, όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά, κατά φύλλο, συντάσσεται δε το σχετικό πρακτικό, που υπογράφεται από όλα τα μέλη.

–           Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή και τοποθετούνται όλοι μαζί σε νέο φάκελο, ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από αυτήν και παραδίδεται στην αρμόδια υπηρεσία, προκειμένου να αποσφραγισθεί κατά την ημέρα και ώρα που θα ορισθεί αρμοδίως.

1.6.2.        Ο σφραγισμένος φάκελος των οικονομικών προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων, επαναφέρεται προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημέρα και ώρα που αρμοδίως θα ορισθεί και θα γνωστοποιηθεί εγγράφως τουλάχιστον (3) τρεις ημέρες πριν προς όλους τους υποψήφιους.

1.6.3.        Από τους φακέλους των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται – και επιστρέφονται – όσοι αφορούν προσφορές που, για οποιοδήποτε λόγο, δεν κρίθηκαν αποδεκτές, βάσει της σχετικής απόφασης του ΔΣ/ΟΔΙΕ.

1.7.           Οι συμμετέχοντες υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά, που προβλέπονται στον Κανονισμό Προμηθειών του ΟΔΙΕ (και αντίστοιχα σε αυτόν του Δημοσίου), όπως αναλυτικά αναφέρονται παρακάτω:

1.7.1.     Οι Έλληνες πολίτες:

1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό.

2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, που να έχει εκδοθεί μέσα στο τελευταίο τρίμηνο πριν το διαγωνισμό, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

3.    Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής που να βεβαιώνει ότι δεν τελούν σε κατάσταση πτώχευσης, σε εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλη ανάλογη διαδικασία.

4.    Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει με την προφορά του Υπεύθυνη Δήλωση, νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι στην επιχείρηση.

Σε περίπτωση εγκατάστασης στην αλλοδαπή, τα παραπάνω πιστοποιητικά (3 & 4) εκδίδονται από τις εκεί αρμόδιες αρχές, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας της χώρας εγκατάστασης.

5.    Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, στο οποίο να βεβαιώνεται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, ή βεβαίωση άσκησης  επαγγέλματος από αρμόδια αρχή ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, το οποίο να έχει εκδοθεί μέσα στο τελευταίο εξάμηνο πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού (ή πιστοποιητικό ισοδύναμης δια-επαγγελματικής οργάνωσης.

1.7.2.     Οι αλλοδαποί :

1.  Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό.

2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, που να έχει εκδοθεί μέσα στο τελευταίο τρίμηνο πριν το διαγωνισμό, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

3.    Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις 3 και 4 του 1.7.1.

4.    Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, για την εγγραφή τους στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες διεπαγγελματικές οργανώσεις και το ειδικό επάγγελμά τους.

1.7.3. Νομικά πρόσωπα (ημεδαπά και αλλοδαπά) :

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά (1.7.1. & 1.7.2.) εκτός από το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή του ισοδυνάμου του εγγράφου, καθώς και όλα τα απαιτούμενα έγγραφα νομιμοποίησής τους (εταιρικό, τυχόν τροποποιήσεις, σχετικό πιστοποιητικό κλπ.).

1.7.4.     Συνεταιρισμοί :

1.    Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό.

2.    Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

3.    Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής για τις περιπτώσεις 3 και 4 του 1.7.1.

1.7.5.     Ενώσεις ή κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:

1.    Όλα τα παραπάνω, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.

2.    Πιστοποιητικό σκοπιμότητας του ΕΟΜΜΕΧ, για ενώσεις που αποτελούνται από Μικρομεσαίες Μεταποιητικές Επιχειρήσεις (Μ.Μ.Ε.) κατά τους όρους και τις σχετικές διακρίσεις του Π.Δ. 394/1996.

Για τη συμμετοχή των ενώσεων προμηθευτών ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρ.7 περ. ε της ΥΑ. 11221/1999.

Κάθε προμηθευτής που συμμετέχει στο διαγωνισμό με εκπρόσωπό του, υποβάλλει, μαζί με την προσφορά, και βεβαίωση εκπροσώπησης νόμιμα θεωρημένη.

1.7.6.  Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά από την δικαστική ή διοικητική αρχή που είναι αρμόδια σύμφωνα με την εσωτερική νομοθεσία της χώρας όπου η έδρα της επιχείρησης, ή δεν καλύπτονται όλες οι παραπάνω περιπτώσεις, ο συμμετέχων καταθέτει ένορκη βεβαίωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή οιασδήποτε άλλης αρμόδιας αρχής της χώρας (ή υπεύθυνη δήλωση, εφόσον πρόκειται για διαγωνισμό προϋπολογιζόμενης αξίας μέχρι 154.014 € πλέον ΦΠΑ)  στην οποία θα δηλώνεται:    1). Η αδυναμία έκδοσης των παραπάνω πιστοποιητικών από τις παραπάνω αρχές  και 2). Ότι ο ίδιος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού, ή ότι είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις ή περί της εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο ή ισοδύναμη διεπαγγελματική οργάνωση και του ειδικού επαγγέλματός του ή για τη νόμιμη λειτουργία συνεταιρισμού (ανάλογα με την περίπτωση που αντιστοιχεί στο αντικείμενο του μη εκδιδόμενου πιστοποιητικού). Σε χώρα που δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.      

1.8.     Οι συμμετέχοντες υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία θα δηλώνουν ότι:

α). Η επιχείρησή τους δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας.

β). Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμό.

γ).  Δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

δ).  Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων καθώς και των υποχρεώσεών της εν γένει προς τον Δημόσιο τομέα.

ε).  Εάν έχουν κάνει ανακριβείς ή ψευδείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Ο.Δ.Ι.Ε. Α.Ε.

1.8.1.   Η Ο.Δ.Ι.Ε. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει, εφόσον κριθεί σκόπιμο, οποιοδήποτε από τα δικαιολογητικά του άρθρου 8 § 2 του ΠΔ 394/1996.

1.9.     Ο συμμετέχων υποχρεούται επίσης (άρθρ. 18 §§ 2 &3 ΠΔ 394/96):

α)  Να δηλώνει στην προσφορά του τη χώρα καταγωγής των ειδών που προσφέρει, το εργοστάσιο κατασκευής αυτών, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του (πλήρης διεύθυνση).

β)   Να επισυνάψει στην προσφορά του, όταν δεν θα κατασκευάσει το προσφερόμενο είδος σε δικό του εργοστάσιο, υπεύθυνη δήλωση, νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, του νομίμου εκπροσώπου του εργοστασίου στο οποίο θα κατασκευασθεί το τελικό προϊόν, με την οποία θα δηλώνει ότι αποδέχεται την εκτέλεση της εν λόγω προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση.

1.10.   Όταν πρόκειται για διαγωνισμό με προϋπολογισμό άνω των 2.934.702,86 Ευρώ, οι ελληνικές ανώνυμες εταιρείες είτε συμμετέχουν για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας είτε για μέρος αυτής, απαιτείται να προσκομίσουν μαζί με την προσφορά τους τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από το ΠΔ 82/1-4-1996 (ΦΕΚ 66/Α/11-4-1996) για την ονομαστικοποίηση των μετοχών. Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν με την προσφορά τα παραπάνω στοιχεία, η προσφορά θα απορρίπτεται.

1.11.   Εάν κατά τη αξιολόγηση των προσφορών που θα υποβληθούν, και ειδικότερα βάσει της τιμής του μειοδότη, προκύψει ανάγκη επαύξησης της προϋπολογισθείσας δαπάνης, για την ποσότητα που προκηρύχθηκε κατά τα αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “Α” της παρούσας, σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50% αυτής, ο διαγωνισμός θα ματαιωθεί υποχρεωτικά και η προμήθεια θα επαναπρογραμματιστεί.

1.12.   Επισημαίνεται ότι :

1.12.1.  Ο προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά τη συμμόρφωση ή την τυχόν απόκλιση των προσφερομένων ειδών σε σχέση με τις αντίστοιχες προδιαγραφές της Διακήρυξης.

1.12.2.  Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της Διακήρυξης δεν θα απορρίπτονται υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές δεν αναφέρονται στους απαράβατους όρους και κρίνονται επουσιώδεις από την αρμόδια Επιτροπή.

1.12.3.  Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται.

1.12.4.  Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

1.12.5.  Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από το αρμόδιο όργανο, είτε ενώπιον του, είτε ύστερα από έγγραφο, μετά σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται, λαμβάνονται υπόψη μόνο όσες αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.

1.12.6.  Πέραν της κύριας προσφοράς γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές, όχι περισσότερες της μιας, με την υποχρέωση του συμμετέχοντος να κατονομάζει ρητώς την κύρια και την εναλλακτική προσφορά του. Η εναλλακτική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον τις ελάχιστες απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και απαιτήσεων της Διακήρυξης. Σε περίπτωση υποβολής πλέον της μιας (1) εναλλακτικής προσφοράς, δεν λαμβάνεται υπόψη καμία από τις εναλλακτικές προσφορές.

      1.12.7.  Γίνονται δεκτές προσφορές μόνο για το σύνολο της ποσότητας που προκηρύσσεται.

 1. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ.

Στους διαγωνισμούς προμηθειών του δημόσιου τομέα μπορούν να λάβουν μέρος, κατ’ αρχήν, όλα τα προϊόντα χωρών εκτός Ε.Ε., αρκεί να κυκλοφορούν τουλάχιστον σε μία αγορά κράτους – μέλους της Ε.Ε. Ο αντιπρόσωπος ή εκπρόσωπος του κατασκευαστικού οίκου κράτους εκτός Ε.Ε. οφείλει με την κατάθεση της προσφοράς του να δηλώσει σε ποια (-ες) αγορά (-ες) – ιδιωτική ή δημόσια – κράτους μέλους κυκλοφορεί το υπό προμήθεια προϊόν του και να παρουσιάσει πίνακα πελατών ή/και άλλα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τις πωλήσεις του εν λόγω προϊόντος, όταν αυτό ζητηθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Ο.Δ.Ι.Ε.

3.         ΡΗΤΡΑ ΗΘΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά παράβαση των άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των δεκαπέντε (15) ετών. Οι προσφέροντες, εφόσον δεν είναι και κατασκευαστές, οφείλουν να είναι γνώστες της εφαρμογής της παρούσας ρήτρας στην κατασκευάστρια επιχείρηση του προϊόντος.

4.         ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

4.1.     Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

4.2.     Κάθε προσφορά, συμπεριλαμβανομένης και αυτής των Μ.Μ.Ε. ή των ενώσεών τους κλπ. συνοδεύονται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το πέντε τοις εκατό (5%) της προϋπολογισθείσας δαπάνης.

4.3.     Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το συνημμένο υπόδειγμα και η παρεχόμενη εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος των προσφορών που ζητά η Διακήρυξη.

4.4.     Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να καταθέτει Εγγυητική Επιστολή που να καλύπτει το δέκα τοις εκατό (10%) της συνολικής αξίας του είδους χωρίς Φ.Π.Α. Ο χρόνος ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης της προς υπογραφή σύμβασης πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή θα ισχύει μέχρι επιστροφής της στην Τράπεζα.

4.5.     Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση κατάπτωσής τους το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου και θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τα συνημμένα υποδείγματα.

4.6.     Η απαιτούμενη εγγύηση καλής λειτουργίας και οι ειδικότεροι όροι γι’ αυτήν ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “Δ”.

4.7.     Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του ΚΠΔ (ΠΔ 394/96).

5.         ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

5.1.        Το περιεχόμενο της οικονομικής προσφοράς συνίσταται στον καθορισμό – προσφορά ποσοστού έκπτωσης επί της μέσης (προ Φ.Π.Α.) τιμής χονδρικής, όπως αυτή ανακοινώνεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης, για την ημέρα της εκάστοτε τμηματικής προμήθειας (παράδοσης). Το ποσοστό έκπτωσης θα αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς.

5.2.      Η τιμή, όπως προκύπτει με το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης αφορά παράδοση του εμπορεύματος ελεύθερου στον τόπο παράδοσης που αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “Α”, θα πρέπει να δίνεται σε Ευρώ, η οποία θα αναγράφεται δε ολογράφως και αριθμητικώς.

5.3.      Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη έκπτωση, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

5.4.      Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

5.5.      Dumping – εξαγωγικές επιδοτήσεις.

α.   Η προσφορά απορρίπτεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται πολιτική τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος προς εμπορία (τιμή Dumping) ή ότι το προσφερόμενο προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. Οι προσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες των προαναφερθέντων μέτρων της χώρας προέλευσης του προϊόντος ή της κατασκευάστριας εταιρείας. Τα παραπάνω ισχύουν ακόμα και στην περίπτωση που μεσολαβούν διάφορες φάσεις βιομηχανοποίησης (που αφορούν στα ενδιάμεσα προϊόντα), για την κατασκευή του τελικού προϊόντος, υπό την προϋπόθεση ότι επιβάλλεται ρητά από τη Διακήρυξη να δηλωθούν οι εν λόγω φάσεις στην προσφορά των ενδιαφερομένων.

β.   Οι προσφέροντες κατασκευαστές ή εμπορικοί εκπρόσωποι προϊόντων χωρών που δεν έχουν αποδεχθεί τα πρωτόκολλα Πολυμερών Συμφωνιών του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) ή δεν λειτουργούν στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης με την Ε.Ε., οφείλουν να δηλώσουν εγγράφως με την προσφορά τους ότι το προσφερόμενο προϊόν δεν είναι αποδέκτης πολιτικής τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος προς εμπορία (τιμή Dumping) ή αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης.

γ.   Δεν έχουν υποχρέωση υποβολής της ως άνω δήλωσης οι προσφέροντες προϊόντα προερχόμενα από τα κράτη – μέλη της Ε.Ε., από Νορβηγία, Ελβετία, ΗΠΑ, Ιαπωνία, Καναδά Αυστραλία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Ισραήλ και Τουρκία, καθώς και από κάθε άλλο κράτος που αποδέχεται και εφαρμόζει στο χρόνο που επιθυμεί τα ως άνω πρωτόκολλα της Π.Ο.Ε. ή που συνδέεται με την Ε.Ε. στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης.

5.6.     Εάν στον διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές, θα εξετάζονται λεπτομερώς οι προσφορές πριν την απόφαση κατακύρωσης. Για το σκοπό αυτό θα ζητηθούν από τον προσφέροντα εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά με τον οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας κατασκευής ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την προμήθεια των ειδών ή την πρωτοτυπία των προτεινομένων προμηθειών, τις οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς.

5.7.      Ο ΟΔΙΕ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.

6.       ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης του υπό προμήθεια είδους ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) ώρες από την εντολή – παραγγελία της αρμόδιας υπηρεσίας του Ο.Δ.Ι.Ε. προς τον ανάδοχο.

Η παράδοση του υπό προμήθεια είδους θα γίνεται τμηματικά, χωρίς να υπάρχει υποχρέωση εξαντλήσεως της συνολικής συμβατικής ποσότητας από τον ανάδοχο. Η προμήθεια του πετρελαίου κίνησης γίνεται με την αυτονόητη επιφύλαξη των όσων προβλέπονται στο άρθρο 13 του Ν. 4111/2013 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 9 παρ. 1 του Ν. 4224/2013.

7.       ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

7.1.      Ο Ο.Δ.Ι.Ε. θα καταβάλλει στον μειοδότη-προμηθευτή ολόκληρη την συμβατική αξία της εκάστοτε παραδιδόμενης τμηματικής ποσότητας, μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημέρα της παράδοσης αυτής, οπότε και θα συντάσσεται το πρωτόκολλο ποσοτικής παραλαβής. Μέσα στην παραπάνω προθεσμία θα πρέπει να έχει συνταχθεί και το αντίστοιχο (οριστικό) πρωτόκολλο ποιοτικής παραλαβής, μετά τη διενέργεια του ποιοτικού ελέγχου.   

7.2.     Για την κατά τα παραπάνω πληρωμή είναι αναγκαία η έκδοση και παράδοση του αντιστοίχου Τιμολογίου του προμηθευτή. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του ΚΠΔ.

7.3.     Ο ΟΔΙΕ καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους :

α.         Αν παρέλαβε το τιμολόγιο πριν την έκδοση του οριστικού πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, μόλις περάσουν εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης του πρωτοκόλλου αυτού.

β.         Αν παρέλαβε το τιμολόγιο μετά την έκδοση του οριστικού πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, μόλις περάσουν εξήντα (60) ημέρες από την παραλαβή του τιμολογίου.

Το ύψος των τόκων υπερημερίας, που είναι υποχρεωμένη να καταβάλει η ΟΔΙΕ ΑΕ κατά τα παραπάνω, υπολογίζεται με βάση το επιτόκιο που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα («Επιτόκιο αναφοράς») προσαυξημένο κατά 0,30 ποσοστιαίες μονάδες («περιθώριο»).  

 1. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

8.1.          Κατά της διακήρυξης: Υποβάλλονται, το βραδύτερο, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της παρούσας μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών (συνυπολογιζομένων των ημερών δημοσίευσης και υποβολής προσφορών).

8.2.          Κατά της συμμετοχής προμηθευτή ή της διαδικασίας παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών: Υποβάλλονται κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού και μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται, κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων αυτού, από το αρμόδιο όργανο. Ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή στο διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον ενιστάμενο και σ’ αυτόν κατά του οποίου στρέφεται.

8.3.          Κατά της νομιμότητας διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική πράξη αποτελεσμάτων: Υποβάλλονται, μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες από τη σχετική καταχώριση στο τηρούμενο βιβλίο του Ο.Δ.Ι.Ε..

Ένσταση για οποιοδήποτε άλλο λόγο, εκτός από τους παραπάνω, είναι απαράδεκτη.

8.4.           Κατά τα λοιπά ισχύει η διαδικασία και όσα που προβλέπονται στο άρθρο 3 του ν. 2522/1997.

 1. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το Δ.Σ./Ο.Δ.Ι.Ε. Α.Ε., μετά τη σχετική γνωμοδότηση – πρόταση της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα, σε κάθε περίπτωση, να αποφασίσει:

α.   Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη την ποσότητα που προκηρύσσεται ή και για μέρος αυτής. Όχι όμως λιγότερο του 50%. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω από το καθοριζόμενο ως άνω όριο, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή του προμηθευτή.

β.   Κατακύρωση της προμήθειας για μεγαλύτερη ποσότητα από αυτήν που προκηρύσσεται, μέχρι ποσοστού 30%. Σε περίπτωση επαύξησης της συμβατικής ποσότητας, μπορεί να μετατίθεται και ο χρόνος παράδοσης μετά από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού.

γ.   Την κατανομή της προς προμήθεια ποσότητας μεταξύ περισσοτέρων μειοδοτών με ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές ή την διενέργεια κλήρωσης μεταξύ αυτών, για την επιλογή του προμηθευτή.

δ.   Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του, με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών του.

ε.   Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης  (άρθρο 14 § 13 ν. 2286/95) Και

στ.  Συνέχιση του διαγωνισμού με την επιβολή νέων εγγράφων προσφορών, με ή χωρίς τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης και της πρόσκλησης.

ζ.    Ματαίωση της προμήθειας.

Ο Ο.Δ.Ι.Ε. επιφυλάσσεται ρητά για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων του, εφόσον, κατά την κρίση του, το αποτέλεσμα του διαγωνισμού δεν κριθεί ικανοποιητικό, χωρίς από αυτό να γεννάται οποιαδήποτε αξίωση των προμηθευτών έναντι του Ο.Δ.Ι.Ε.

 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

10.1.     Στον ανάδοχο στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός, θα αποσταλεί ανακοίνωση που θα περιλαμβάνει τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 21 του κανονισμού προμηθειών του Ο.Δ.Ι.Ε. Με την παραπάνω ανακοίνωση, θεωρείται ότι έχει συναφθεί η σύμβαση, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί θα έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.

10.2.     Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός οφείλει, μέσα σε χρονικό διάστημα πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της παραπάνω ανακοίνωσης, να προσέλθει στα γραφεία του Οργανισμού για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, που θα περιλαμβάνει τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του κανονισμού προμηθειών του Ο.Δ.Ι.Ε., προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης.

10.3.     Εάν ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση δεν προσέλθει εμπρόθεσμα για την υπογραφή της σύμβασης, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του ΔΣ/ΟΔΙΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του ΠΔ 394/1996.

10.4.     Ο ανάδοχος αποκλειστικά, επιβαρύνεται: α). με όλες τις δαπάνες που θα προκύψουν για την εκτέλεση της προμήθειας του πετρελαίου κίνησης στις εγκαταστάσεις του Ο.Δ.Ι.Ε. στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας. β). με την αξία του τέλους χαρτοσήμου της σύμβασης που θα υπογραφεί, καθώς επίσης και των αντιγράφων της. γ).  με κάθε άλλη δαπάνη, για την οποία δεν επιβαρύνεται ρητά ο Οργανισμός.

10.5.  Η συμβατικά προβλεπόμενη προμήθεια θα εκτελεστεί από τον ανάδοχο προς τον ΟΔΙΕ και στις εγκαταστάσεις του, στο Νέο Ιππόδρομο Αθηνών στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας, μετά από συνεννόηση με την αρμόδια υπηρεσία του Οργανισμού και σύμφωνα με τις ειδικότερες οδηγίες αυτής προς τον ανάδοχο.

11.        εκπροθεσμη παραδοση – κακη εκτελεση τησ συμβασησ- κυρωσεισ – εκπτωση προμηθευτη

11.1.     Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση

σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης των παραγγελλομένων υλικών, επιβάλλεται στον προμηθευτή αθροιστικά, επιφυλασσομένου ρητά του Ο.Δ.Ι.Ε. για αναζήτηση κάθε άλλης θετικής ή αποθετικής ζημιάς του λόγω της καθυστέρησης, και πρόστιμο, που υπολογίζεται ως εξής:

α.   Σε περίπτωση καθυστέρησης μέχρι τριών (3) ημερών, σε ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας του υλικού που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

β.   Σε περίπτωση καθυστέρησης που υπερβαίνει τις τρεις (3) ημέρες, σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας του υλικού που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίμων, υπολογίζονται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς το Φ.Π.Α. Σε περίπτωση που η εκπρόθεσμη αυτή παράδοση επηρεάζει και τη χρησιμοποίηση υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής αυτής ποσότητας.

11.2.     Απόρριψη συμβατικών ειδών – Αντικατάσταση

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης, ολόκληρης ή μέρους της ποσότητας που παραδόθηκε, με απόφαση του ΔΣ/ΟΔΙΕ ύστερα από γνωμοδότηση-πρόταση της αρμόδιας επιτροπής, γιατί αυτά φέρουν ελαττώματα ή στερούνται των συμβατικών προδιαγραφών, παρέχεται στον προμηθευτή εύλογη προθεσμία για την αντικατάστασή τους, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 33 του ΠΔ 394/1996, επιβαλλομένων και των προβλεπομένων σε αυτό κυρώσεων. Επίσης, ο Ο.Δ.Ι.Ε. δικαιούται να αξιώσει κάθε άλλη θετική ή αποθετική ζημιά του, από την αντισυμβατική συμπεριφορά του προμηθευτή.

11.3.     Κήρυξη προμηθευτή εκπτώτου

Ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος, με απόφαση του Δ.Σ./Ο.Δ.Ι.Ε. στις εξής περιπτώσεις:

α.   Αν δεν προσέλθει, μέσα σε πέντε (5) ημέρες αφότου του γνωστοποιήθηκε η κατακύρωση του διαγωνισμού και η ανάδειξή του σε μειοδότη, για την υπογραφή της σύμβασης.

β.   Αν δεν παρέδωσε ή δεν αντικατέστησε τα αντικείμενα της σύμβασης μέσα στον προβλεπόμενο από αυτή χρόνο ή και αυτόν της τυχόν δοθείσα παράτασης.

γ.   Αν το υλικό που παραδόθηκε δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές που ορίζονται από τη σύμβαση.

Στις περιπτώσεις αυτές, επιβάλλονται, κατά περίπτωση, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι ακόλουθες κυρώσεις :

1.   Κατάπτωση, ολική ή μερική, της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης, κατά περίπτωση.

2.   Προμήθεια του υλικού είτε με νέο διαγωνισμό είτε απ’ ευθείας από την ελεύθερη αγορά, με καταλογισμό κάθε άμεσης ή έμμεσης ζημιάς του Οργανισμού, και του τυχόν διαφέροντος, στον προμηθευτή.

Ο καταλογισμός γίνεται και στην περίπτωση που δεν πραγματοποιείται νέα προμήθεια του υλικού, κατά τα παραπάνω οριζόμενα. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισμός του καταλογιστέου ποσού γίνεται κατά την κρίση του Δ.Σ./Ο.Δ.Ι.Ε., με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

3.   Προσωρινός ή διαρκής αποκλεισμός του προμηθευτή από τις προμήθειες του δημόσιου τομέα.

4.   Καταλογισμός στον προμηθευτή ποσού ίσου με το 10% της αξίας των υλικών για τα οποία κηρύχθηκε έκπτωτος, όταν του δόθηκε το δικαίωμα να παραδώσει αυτά μέχρι την προηγουμένη της διενέργειας του νέου διαγωνισμού, ανεξάρτητα αν έκανε ή όχι χρήση του δικαιώματος αυτού.

Για τον υπολογισμό της αξίας των υλικών ισχύουν και εφαρμόζονται ανάλογα τα παραπάνω (11.1., τελευταίο εδάφιο) προβλεπόμενα.

Όλα τα παραπάνω δεν αποκλείουν την αναζήτηση κάθε περαιτέρω θετική ή αποθετικής ζημιάς του Οργανισμού.

11.4.     Ανώτερη βία

Σε περίπτωση που ο προμηθευτής επικαλείται τη συνδρομή προϋποθέσεων ανώτερης βίας, βαρύνεται αποκλειστικά αυτός με την απόδειξη του ισχυρισμού του. Ειδικότερα, υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες αφότου συνέβησαν τα περιστατικά που θεμελιώνουν τον ισχυρισμό του, να τα αναφέρει εγγράφως προς τη διοίκηση του Ο.Δ.Ι.Ε., προσκομίζοντας και τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Σε αντίθετη περίπτωση, στερείται του δικαιώματος προβολής του ισχυρισμού του αυτού.

12.        ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Για κάθε διαφορά που προέρχεται από τη διακήρυξη αυτή  και τη σύμβαση που θα υπογραφεί, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της έδρας του Οργανισμού, δηλαδή αυτά των Αθηνών.

Οι μετέχοντες στο διαγωνισμό, εφόσον δεν έχουν έδρα στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Αθηνών, οφείλουν να ορίσουν νόμιμα αντίκλητο, προς τον οποίο θα γίνεται κάθε σχετική γνωστοποίηση ή κοινοποίηση. Άλλως, αυτή θα γίνεται νόμιμα στον Προϊστάμενο της  Γραμματείας του Πρωτοδικείου Αθηνών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “Γ”

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1.       Η προμήθεια θα εκτελεστεί τμηματικά στην Ο.Δ.Ι.Ε. Α.Ε. (στον Ιππόδρομο Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής στην θέση «ΜΕΡΕΝΤΑ»), μετά από συνεννόηση του/των Προμηθευτή/τών  με την αρμόδια Υπηρεσία του Ο.Δ.Ι.Ε., με ετοιμότητα εκτέλεσης το πολύ πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης και με υποχρέωση παράδοσης εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από κάθε σχετική παραγγελία της Υπηρεσίας αυτής προς τον ανάδοχο Προμηθευτή.

2.         Η παράδοση του υπό προμήθεια είδους θα γίνεται τμηματικά, χωρίς να υπάρχει υποχρέωση εξαντλήσεως της συνολικής συμβατικής ποσότητας από τον ανάδοχο. Η προμήθεια του πετρελαίου κίνησης γίνεται με την αυτονόητη επιφύλαξη των όσων προβλέπονται στο άρθρο 13 του Ν. 4111/2013, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 9 παρ. 1 του Ν. 4224/2013.

3.       Η τιμή θα περιέχει ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης τιμής στις τιμές χονδρικής της ημερήσιας εξαγγελθείσας τιμής.

4.         Η αρμόδια Υπηρεσία του Ο.Δ.Ι.Ε. θα συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, μετά από κάθε τμηματική παράδοση.

5.        Ως προς την εκτέλεση της σύμβασης, τη σύνταξη πρωτοκόλλων ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής κλπ. ισχύουν τα προβλεπόμενα στις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού Προμηθειών του Ο.Δ.Ι.Ε. καθώς και του Κανονισμού Προμηθειών του Δημοσίου.

6.        Η αξιολόγηση των προσφορών και τα κριτήρια επιλογής αναδόχου θα γίνουν σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και τη χαμηλότερη για τον Ο.Δ.Ι.Ε. τιμή (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης) από τις προσφορές που θα υποβληθούν.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “Δ”

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

1.   ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ       …………………..

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ………………….         

(Διεύθυνση: οδός-αρ.-ΤΚ./’ τηλέφωνο& fax)

Ημερομηνία έκδοσης
ΕΥΡΩ…………………     

ΠΡΟΣ:

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.»

(«Ο.Δ.Ι.Ε. Α.Ε.»)

Μαρκόπουλο Μεσογαίας Αττικής

(θέση «Μερέντα» – Νέος Ιππόδρομος Αθηνών)

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ……..  

ΕΥΡΩ……..

Σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα εγγυητική επιστολή ανέκκλητα και α­νεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ……………(και ολογράφως)……….υπέρ τ….. (Δ/νση έδρας:), για τη συμμετοχή της στον Διαγωνισμό που διενεργείται στις………….για την προμήθεια σύμφωνα …………………..με την υπ’ αριθμ.            /           Διακήρυξη σας.

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή στον ως άνω διαγωνισμό καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της.

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί μόνη τη δήλωση σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίηση σας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκά­στοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύς της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν την ημερομηνία λήξης της.

Η παρούσα ισχύει μέχρι τις………………………………

Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών μας, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ κλπ., συνυπολογίζοντας το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών και την Τράπεζα μας.

Σημ.:   1. Ποσά εγγύησης: Καλύπτει υποχρεωτικό το πέντε τοις εκατό (5%) της προϋπολογισθείσας δαπάνης του Διαγωνισμού

2. Χρόνος ισχύος εγγύησης: Καλύπτει υποχρεωτικά ένα μήνα πέραν του χρόνου ι­σχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στην παρούσα Διακήρυξη (ήτοι συνολικά 4 μήνες τουλάχιστον από την ημερομηνία του Διαγωνισμού).

    
  
 
 

2.   ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ…………

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ……………………..

Διεύθυνση: οδός-αρ.-ΤΚ. τηλέφωνο & fax)        Ημερομηνία έκδοσης…

ΕΥΡΩ………………….         

ΠΡΟΣ:

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.»

(«Ο.Δ.Ι.Ε. Α.Ε.»)

Μαρκόπουλο Μεσογαίας Αττικής

(θέση «Μερέντα» – Νέος Ιππόδρομος Αθηνών)

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ Νο.

ΕΥΡΩ…………

Σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα εγγυητική επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως μέχρι        του        ποσού        των        ΕΥΡΩ           ………………………………………….(και ολογράφως)       υπέρ  τ………………………………………..           (Δ/νση έδρας: ), για την καλή εκτέλεση της μεταξύ σας σύμβασης για την προμήθεια…………………………… σύμφωνα με την υπ’ αριθμ   /            Διακήρυξη σας και την υπ’ αριθμ      /           απόφαση ΔΣ./Ο.Δ.Ι.Ε. Α.Ε., προς κάλυψη των αναγκών του ……………………………και το οποίο ποσό καλύπτει το δέκα τοις εκατό (10%) της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας της σύμβασης, από ……………………………………Ευρώ.

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωση σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ει­δοποίηση σας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγ­γραφο της Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υπο­βληθεί πριν την ημερομηνία λήξης της.

Η παρούσα εγγύηση μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σε μας, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντι μας καμία ισχύ.

Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών μας, έχουν δο­θεί στο Δημόσιο ΝΠΔΔ κλπ., συνυπολογίζοντας το ποσό της παρούσας δεν υπερβαί­νει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών και την Τράπεζα μας. 10/07/2014 – Διακήρυξη επαναληπτικού διαγωνισμού άμμου 2014 – Γραφείο Τύπου Ο.Δ.Ι.Ε. Α.Ε

Μαρκόπουλο Μεσογαίας, 10 Ιουλίου 2014

Αριθμός διακήρυξης : 3

[ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ]

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

                                                              ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ,

ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ

 ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΙΒΟ ΤΟΥ ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ A.E. [Ο.Δ.Ι.Ε. A.E.]

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ    :    50.000 ΕΥΡΩ πλέον Φ.Π.Α.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ/Ο.Δ.Ι.Ε:   (α) 4263/04-03-2014 και (β) 4401/07-07-2014

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: α). α.ν. 598/68 (ΦΕΚ 256/Α/Α968),όπως νόμιμα τροποποιήθηκε και ισχύει.

                                β). Π.Δ. 56/1999 (ΦΕΚ 59/Α/26-3-99),όπως νόμιμα  τροποποιήθηκε και ισχύει.

                                γ). Ν. 2286/30-1-95 (ΦΕΚ 19/Α/1-2-95).

                                δ). Ν. 2328/95  (ΦΕΚ 159/Α/95) όπως νόμιμα τροποποιήθηκε και ισχύει.

                         δ). Υ.Α.11221/6-5-99 (ΦΕΚ 128/Β/24-6-99)- Κανονισμός Προμηθειών Ο.Δ.Ι.Ε.

                                ε).  Π.Δ. 394/28-11-96 (ΦΕΚ 266/Α/4-12-96).

                               στ). Ν. 2522/1997 (ΦΕΚ 178/Α/97).

                                ζ). ΠΔ 370/95 (ΦΕΚ 199/Α/95).

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ   :      Προμήθεια χιλίων κυβικών μέτρων (1.000 m3) άμμου, για την συντήρηση/ανανέωση του υλικού του στίβου του Νέου Ιπποδρόμου Αθηνών στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας Αττικής, για την ομαλή λειτουργία του Ιπποδρόμου και την διεξαγωγή των Ιπποδρομιών, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

προκηρυσσεται

1.             Επαναληπτικός Δημόσιος Ανοιχτός Διαγωνισμός με τη διαδικασία του κατεπείγοντος και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και αντικείμενο την προμήθεια χιλίων κυβικών μέτρων (1.000 μ3) άμμου, όπως προβλέπεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “Α” της παρούσας.

               Η διενέργεια του Επαναληπτικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια χιλίων κυβικών μέτρων (1.000 μ3) άμμου για την ομαλή λειτουργία του Ιπποδρόμου και την διεξαγωγή των Ιπποδρομιών, γίνεται με την επιφύλαξη του άρθρου 9 παρ. 1 του Ν. 4224/2013.

2.             Ο Διαγωνισμός διενεργείται στο χρόνο και τόπο που παρακάτω ορίζεται.

 1. Τόπος και χρόνος διενέργειας διαγωνισμού :
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΗΜΕΡΑΩΡΑ
ΓΡΑΦΕΙΑ Ο.Δ.Ι.Ε. Α.Ε Μαρκόπουλο Μεσογαίας Αττικής (Πρωτόκολλο – 2ος όροφος))  28/07/2014  ΔΕΥΤΕΡΑ  13:00 μ.μ.

          Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

          Η αποσφράγιση των Προσφορών γίνεται δημόσια, όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “B”.

4.             Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν οι ασκούντες σχετικό εμπορικό επάγγελμα, στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή και ειδικότερα:

α).      φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

β).      ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

γ).      συνεταιρισμοί

δ.       κοινοπραξίες προμηθευτών.

          Οι ενώσεις και κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Η τυχόν επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούνται να πράξει τούτο, εφόσον κατακυρωθεί σε αυτήν η σύμβαση.

5.             Κατά τα λοιπά ο Διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω Παραρτήματα, που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν όλα αναπόσπαστο μέρος της, συγκροτώντας ένα ενιαίο σύνολο με αυτήν

5.1.«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ» ………………………….ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ“Α”
5.2.«ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ».ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ“Β”
5.3.«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» …………………….…………………………ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ“Γ”
5.4.«ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ» ……………………………………………………………………ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ“Δ”
5.5.«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» …………………………………………………ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ“Ε”
5.6.«ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ» ……..…………………….ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ“ΣΤ”

6.             Σύμφωνα με το Παράρτημα “E” απαιτείται η κατάθεση δειγμάτων και ισχύουν σχετικά τα αναφερόμενα στα άρθρα 11 και 36 του ΚΠΔ 394/96.

7.             Εφ’ όσον από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές ζητηθούν συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, το αργότερο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τις δημοσιεύσεις της παρούσας, αυτές παρέχονται το αργότερο έξι (6) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία που ορίσθηκε για την υποβολή των προσφορών. Αιτήματα παροχής πληροφοριών εκτός της παραπάνω προθεσμίας δεν εξετάζονται.

ΓΙΑ ΤΗ Ν.Υ./Ο.Δ.Ι.Ε.Μαρκόπουλο Μεσογαίας, 10 Ιουλίου 2014
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑΟ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ της Ο.Δ.Ι.Ε. Α.Ε.
  
  
              
ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΑΤΤΟΥΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΖΑΧΑΡΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “Α”

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣΆμμος για την συντήρηση/ανανέωση του υλικού του στίβου του Νέου Ιπποδρόμου Αθηνών στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας Αττικής, για την ομαλή λειτουργία του Ιπποδρόμου και την διεξαγωγή των Ιπποδρομιών, με τα χαρακτηριστικά που προβλέπονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “E” της παρούσας Διακήρυξης.
ΠΟΣΟΤΗΤΑΧίλια κυβικά μέτρα (1.000 μ3) με δικαίωμα της Ο.Δ.Ι.Ε. Α.Ε. αυξομείωσης της ποσότητας συν 50% ή πλην 30%
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗΠενήντα χιλιάδες Ευρώ (50.000 €) πλέον Φ.Π.Α.
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣΤο σύνολο της συμβατικής ποσότητας μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣΝέος Ιππόδρομος Αθηνών (Μαρκόπουλο Μεσογαίας Αττικής – θέση «Μερέντα» – Σε συγκεκριμένα σημεία που θα υποδεικνύονται από τις Τεχνικές Υπηρεσίες της  Ο.Δ.Ι.Ε. Α.Ε.
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣΒλ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “Δ”

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “Β”

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1.   ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1.1.          Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών της ΟΔΙΕ ΑΕ, στην Ελληνική γλώσσα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, σε δύο (2) αντίτυπα.

1.2.          Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι τρεις (3) μήνες, προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

1.3.           Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

1.3.1.   Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.

1.3.2.   Ο Πλήρης τίτλος του Οργανισμού και της αρμόδιας Υπηρεσίας (Προμηθειών).

1.3.3.   Ο αριθμός/ημερομηνία της διακήρυξης.

1.3.4.   Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

1.3.5.   Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα.

1.4.           Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ιδίως όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και η εγγύηση συμμετοχής.

1.5.           Τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

 Όλα τα φύλλα των παραπάνω εγγράφων στοιχείων της προσφοράς, πλην της οικονομικής, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών φυλλαδίων (prospectus, φωτογραφίες, τεχνικά φυλλάδια κλπ.) θα φέρουν συνεχή αρίθμηση από το πρώτο μέχρι το τελευταίο. Για ευχερέστερη αναζήτηση των στοιχείων, η προσφορά να συνοδεύεται από ευρετήριο, στο οποίο θα αναφέρεται το περιεχόμενο κάθε εγγράφου, με την αντίστοιχη κατά τα παραπάνω αρίθμηση (π.χ. φύλλα συμμόρφωσης: φύλλα 16-19, τεχνικές προδιαγραφές: φύλλα 33-55 κοκ.).

1.5.1.        Τα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς τοποθετούνται επίσης επί ποινή απορρίψεως σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

1.5.2.        Οι φάκελοι ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου (βλ. παραπάνω σε 1.3.).

1.5.3.        Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του φακέλου.

1.5.4.        Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «Πληροφορίες Εμπιστευτικού Χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύνανται να λαμβάνουν γνώση αυτών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου.

1.6.                Η Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την παρούσα Διακήρυξη.

–         Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την ως άνω Επιτροπή.

–         Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία Προμηθειών, για να επιστραφούν, ως εκπρόθεσμες.

–         Οι δικαιούμενοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν.

1.6.1.        Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται με την παρακάτω διαδικασία :

–           Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται και σφραγίζονται από τα μέλη της επιτροπής και τον παριστάμενο νομικό σύμβουλο, όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά, κατά φύλλο, συντάσσεται δε το σχετικό πρακτικό, που υπογράφεται από όλα τα μέλη.

–           Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή και τοποθετούνται όλοι μαζί σε νέο φάκελο, ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από αυτήν και παραδίδεται στην αρμόδια υπηρεσία, προκειμένου να αποσφραγισθεί κατά την ημέρα και ώρα που θα ορισθεί αρμοδίως.

1.6.2.        Ο σφραγισμένος φάκελος των οικονομικών προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων, επαναφέρεται προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημέρα και ώρα που αρμοδίως θα ορισθεί και θα γνωστοποιηθεί εγγράφως τουλάχιστον (3) τρεις ημέρες πριν προς όλους τους υποψήφιους.

1.6.3.        Από τους φακέλους των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται – και επιστρέφονται – όσοι αφορούν προσφορές που, για οποιοδήποτε λόγο, δεν κρίθηκαν αποδεκτές, βάσει της σχετικής απόφασης του ΔΣ/ΟΔΙΕ.

1.7.           Οι συμμετέχοντες υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά, που προβλέπονται στον Κανονισμό Προμηθειών του ΟΔΙΕ (και αντίστοιχα σε αυτόν του Δημοσίου), όπως αναλυτικά αναφέρονται παρακάτω :

1.7.1.     Οι Έλληνες πολίτες:

1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό.

2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, που να έχει εκδοθεί μέσα στο τελευταίο τρίμηνο πριν το διαγωνισμό, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

3.    Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής που να βεβαιώνει ότι δεν τελούν σε κατάσταση πτώχευσης, σε εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλη ανάλογη διαδικασία.

4.    Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει με την προφορά του Υπεύθυνη Δήλωση, νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορεί στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι την επιχείρηση.

Σε περίπτωση εγκατάστασης στην αλλοδαπή, τα παραπάνω πιστοποιητικά (3 & 4) εκδίδονται από τις εκεί αρμόδιες αρχές, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας της χώρας εγκατάστασης.

5.    Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, στο οποίο να βεβαιώνεται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια αρχή ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, το οποίο να έχει εκδοθεί μέσα στο τελευταίο εξάμηνο πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού (ή πιστοποιητικό ισοδύναμης δια-επαγγελματικής οργάνωσης).

1.7.2.     Οι αλλοδαποί :

1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό.

2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, που να έχει εκδοθεί μέσα στο τελευταίο τρίμηνο πριν το διαγωνισμό, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

3.    Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις 3 και 4 του 1.7.1.

4.    Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, για την εγγραφή τους στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες διεπαγγελματικές οργανώσεις και το ειδικό επάγγελμά τους.

1.7.3.     Νομικά πρόσωπα (ημεδαπά και αλλοδαπά) :

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά (1.7.1. & 1.7.2.) εκτός από το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή του ισοδυνάμου του εγγράφου, καθώς και όλα τα απαιτούμενα έγγραφα νομιμοποίησής τους (εταιρικό, τυχόν τροποποιήσεις, σχετικό πιστοποιητικό κλπ.).

1.7.4.     Συνεταιρισμοί :

1.    Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό.

2.    Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

3.    Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής για τις περιπτώσεις 3 και 4 του 1.7.1.

1.7.5.     Ενώσεις ή κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:

1.    Όλα τα παραπάνω, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.

2.    Πιστοποιητικό σκοπιμότητας του ΕΟΜΜΕΧ, για ενώσεις που αποτελούνται από Μικρομεσαίες Μεταποιητικές Επιχειρήσεις (Μ.Μ.Ε.) κατά τους όρους και τις σχετικές διακρίσεις του Π.Δ. 394/1996.

Για τη συμμετοχή των ενώσεων προμηθευτών ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρ. 7 περ. ε της ΥΑ. 11221/99.

Κάθε προμηθευτής που συμμετέχει στο διαγωνισμό με εκπρόσωπό του, υποβάλλει, μαζί με την προσφορά, και βεβαίωση εκπροσώπησης νόμιμα θεωρημένη.

1.7.6.  Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά από την δικαστική ή διοικητική αρχή που είναι αρμόδια σύμφωνα με την εσωτερική νομοθεσία της χώρας όπου η έδρα της επιχείρησης, ή δεν καλύπτονται όλες οι παραπάνω περιπτώσεις, ο συμμετέχων καταθέτει ένορκη βεβαίωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή οιασδήποτε άλλης αρμόδιας αρχής της χώρας (ή υπεύθυνη δήλωση, εφόσον πρόκειται για διαγωνισμό προϋπολογιζόμενης αξίας μέχρι 154.014 € πλέον ΦΠΑ) στην οποία θα δηλώνεται: 1). Η αδυναμία έκδοσης των παραπάνω πιστοποιητικών από τις παραπάνω αρχές και 2). Ότι ο ίδιος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή ότι είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις ή περί της εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο ή ισοδύναμη διεπαγγελματική οργάνωση και του ειδικού επαγγέλματός του ή για τη νόμιμη λειτουργία συνεταιρισμού (ανάλογα με την περίπτωση που αντιστοιχεί στο αντικείμενο του μη εκδιδόμενου πιστοποιητικού). Σε χώρα που δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.  

1.8.     Οι συμμετέχοντες υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία θα δηλώνουν ότι:

α). Η επιχείρησή τους δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας.

β). Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμό.

γ).  Δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

δ).  Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων καθώς και των υποχρεώσεών της εν γένει προς τον Δημόσιο τομέα.

ε).  Εάν έχουν κάνει ανακριβείς ή ψευδείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Ο.Δ.Ι.Ε. Α.Ε.

1.8.1.   Η Ο.Δ.Ι.Ε. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει, εφόσον κριθεί σκόπιμο, οποιοδήποτε από τα δικαιολογητικά του άρθρου 8 § 2 του ΠΔ 394/1996.

1.9.     Ο συμμετέχων υποχρεούται επίσης (άρθρ. 18 §§ 2 &3 ΠΔ 394/96):

α)  Να δηλώνει στην προσφορά του τον ακριβή τόπο προέλευσης των ειδών που προσφέρει.

β)   Να επισυνάψει στην προσφορά του, όταν δεν είναι ο ίδιος υπεύθυνος για την προέλευση του υλικού, υπεύθυνη δήλωση, νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, του νομίμου εκπροσώπου του υπεύθυνου για την προέλευση του υλικού, με την οποία θα δηλώνει ότι αποδέχεται την εκτέλεση της εν λόγω προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση.

1.10.   Εάν κατά τη αξιολόγηση των προσφορών που θα υποβληθούν, και ειδικότερα βάσει της τιμής του μειοδότη, προκύψει ανάγκη επαύξησης της προϋπολογισθείσας δαπάνης, για την ποσότητα που προκηρύχθηκε κατά τα αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “Α” της παρούσας, σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50% αυτής, ο διαγωνισμός θα ματαιωθεί υποχρεωτικά και η προμήθεια θα επαναπρογραμματιστεί.

1.11.   Επισημαίνεται ότι :

1.11.1.  Ο προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά τη συμμόρφωση ή την τυχόν απόκλιση των προσφερομένων ειδών σε σχέση με τις αντίστοιχες προδιαγραφές της Διακήρυξης.

1.11.2.  Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της Διακήρυξης δεν θα απορρίπτονται υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές δεν αναφέρονται στους απαράβατους όρους και κρίνονται επουσιώδεις από την αρμόδια Επιτροπή.

1.11.3.  Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται.

1.11.4.  Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

1.11.5.  Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από το αρμόδιο όργανο, είτε ενώπιόν του είτε ύστερα από έγγραφο, μετά σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται, λαμβάνονται υπόψη μόνο όσες αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.

1.11.6.  Πέραν της κύριας προσφοράς γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές, όχι περισσότερες της μιας, με την υποχρέωση του συμμετέχοντος να κατονομάζει ρητώς την κύρια και την εναλλακτική προσφορά του. Η εναλλακτική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον τις ελάχιστες απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και απαιτήσεων της Διακήρυξης. Σε περίπτωση υποβολής πλέον της μιας (1) εναλλακτικής προσφοράς, δεν λαμβάνεται υπόψη καμία από τις εναλλακτικές προσφορές.

      1.11.7.  Γίνονται δεκτές προσφορές μόνο για το σύνολο της ποσότητας που προκηρύσσεται.

1.11.8. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες ή διορθώσεις. Αν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, καθαρογράφεται δε, υπογράφεται και σφραγίζεται, επίσης, κατά την αποσφράγιση των προσφορών, από το αρμόδιο όργανο. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ’ αυτήν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης.

1.11.9.  Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά προηγούμενη γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης του παρόντος διαγωνισμού.

1.11.10. Ο προσφέρων αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης, εκτός εάν, κατά περίπτωση, αναφέρονται ρητά στην προσφορά του τα σημεία εκείνα που τυχόν δεν αποδέχεται και τους όρους της προσφοράς του που είναι διαφορετικοί από αυτούς της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν.

 1. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ.

Στους διαγωνισμούς προμηθειών του δημόσιου τομέα μπορούν να λάβουν μέρος, κατ’ αρχήν, όλα τα προϊόντα χωρών εκτός Ε.Ε., αρκεί να κυκλοφορούν τουλάχιστον σε μία αγορά κράτους – μέλους της Ε.Ε. Ο αντιπρόσωπος ή εκπρόσωπος του κατασκευαστικού οίκου κράτους εκτός Ε.Ε. οφείλει με την κατάθεση της προσφοράς του να δηλώσει σε ποια (-ές) αγορά (-ές) – ιδιωτική ή δημόσια – κράτους μέλους κυκλοφορεί το υπό προμήθεια προϊόν του και να παρουσιάσει πίνακα πελατών ή/και άλλα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τις πωλήσεις του εν λόγω προϊόντος, όταν αυτό ζητηθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Ο.Δ.Ι.Ε.

3.       ΡΗΤΡΑ ΗΘΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά παράβαση των άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των δεκαπέντε (15) ετών. Οι προσφέροντες, εφόσον δεν είναι και κατασκευαστές, οφείλουν να είναι γνώστες της εφαρμογής της παρούσας ρήτρας στην κατασκευάστρια επιχείρηση του προϊόντος.

4.       ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

4.1.     Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

4.2.     Κάθε προσφορά, συμπεριλαμβανομένης και αυτής των Μ.Μ.Ε. ή των ενώσεών τους κλπ. συνοδεύονται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει τουλάχιστον ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης συνυπολογιζομένου του ΦΠΑ. [50.000 + (ΦΠΑ 23%) 11.500 = 61.500 x (5%=) 3.075,00 €.]

4.3.     Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το συνημμένο υπόδειγμα και η παρεχόμενη εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος των προσφορών που ζητά η Διακήρυξη.

4.4.     Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να καταθέτουν Εγγυητική Επιστολή που να καλύπτει το δέκα τοις εκατό (10%) της συνολικής αξίας του συμβατικού υλικού μη συνυπολογιζομένου του Φ.Π.Α. Η διάρκεια ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης της προς υπογραφή σύμβασης πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή θα ισχύει μέχρι την επιστροφή της στην Τράπεζα.

4.5.     Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση κατάπτωσής τους το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου και θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τα συνημμένα υποδείγματα.

4.6.     Η απαιτούμενη εγγύηση καλής λειτουργίας και οι ειδικότεροι όροι γι’ αυτήν ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “Δ”.

4.7.     Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του ΚΠΔ (ΠΔ 394/96).

5.       ΤΙΜΕΣ

5.1.      Οι τιμές θα πρέπει να δίνονται σε Ευρώ και για παράδοση του εμπορεύματος ελεύθερου στον τόπο παράδοσης που αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “Α”, θα αναγράφονται δε ολογράφως και αριθμητικώς. Η προσφερόμενη τιμή για το προς προμήθεια υλικό πρέπει να εμφαίνεται στην προσφορά κατά μονάδα (ανά κυβικό μέτρο).

5.2.      Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε Ευρώ ή καθορίζουν σχέση Ευρώ προς ξένο νόμισμα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

5.3.      Η αναγραφή της τιμής σε Ευρώ, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία (χωρίς όριο) εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δύο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω αν το τρίτο δεκαδικό είναι μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω αν είναι μικρότερο του πέντε.

5.4.      Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίνεται ενιαία τιμή για ολόκληρη την προσφερόμενη ποσότητα, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

5.5.      Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

5.6.      Dumping – εξαγωγικές επιδοτήσεις.

α.   Η προσφορά απορρίπτεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται πολιτική τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος προς εμπορία (τιμή Dumping) ή ότι το προσφερόμενο προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. Οι προσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες των προαναφερθέντων μέτρων της χώρας προέλευσης του προϊόντος ή της κατασκευάστριας εταιρείας. Τα παραπάνω ισχύουν ακόμα και στην περίπτωση που μεσολαβούν διάφορες φάσεις βιομηχανοποίησης (που αφορούν στα ενδιάμεσα προϊόντα), για την κατασκευή του τελικού προϊόντος, υπό την προϋπόθεση ότι επιβάλλεται ρητά από τη Διακήρυξη να δηλωθούν οι εν λόγω φάσεις στην προσφορά των ενδιαφερομένων.

β.   Οι προσφέροντες κατασκευαστές ή εμπορικοί εκπρόσωποι προϊόντων χωρών που δεν έχουν αποδεχθεί τα πρωτόκολλα Πολυμερών Συμφωνιών του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) ή δεν λειτουργούν στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης με την Ε.Ε., οφείλουν να δηλώσουν εγγράφως με την προσφορά τους ότι το προσφερόμενο προϊόν δεν είναι αποδέκτης πολιτικής τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος προς εμπορία (τιμή Dumping) ή αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης.

γ.   Δεν έχουν υποχρέωση υποβολής της ως άνω δήλωσης οι προσφέροντες προϊόντα προερχόμενα από τα κράτη – μέλη της Ε.Ε., από Νορβηγία, Ελβετία, ΗΠΑ, Ιαπωνία, Καναδά Αυστραλία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Ισραήλ και Τουρκία, καθώς και από κάθε άλλο κράτος που αποδέχεται και εφαρμόζει στο χρόνο που επιθυμεί τα ως άνω πρωτόκολλα της Π.Ο.Ε. ή που συνδέεται με την Ε.Ε. στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης.

5.7.       Οι τιμές θα δίνονται ως εξής:

Ι.    Τιμή μονάδας σε Ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών για παράδοση στον τόπο και με τους όρους που προβλέπονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “Α”.

ΙΙ.   Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) της παραπάνω τιμής (Σε περίπτωση που αναγράφεται λανθασμένος ΦΠΑ, αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία).

ΙΙΙ.  Για τη διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής θα λαμβάνεται υπόψη η τιμή προσφοράς για παράδοση του είδους ελεύθερου στον τόπο παράδοσης που ορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “Α”.

5.8.     Εάν στον διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές, θα εξετάζονται λεπτομερώς οι προσφορές πριν την απόφαση κατακύρωσης. Για το σκοπό αυτό θα ζητηθούν από τον προσφέροντα εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά με τον οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας κατασκευής ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την προμήθεια των ειδών ή την πρωτοτυπία των προτεινομένων προμηθειών, τις οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς.

5.9.      Ο ΟΔΙΕ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.

 6.      ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται το ανώτερο μέχρι το ¼ αυτού, με επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Ο.Δ.Ι.Ε. για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων (εφαρμογή άρθρ. 26 του Κ.Π.Δ. – ΠΔ 394/96) ή να μετατίθεται.

7.       ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

7.1.       Ο Ο.Δ.Ι.Ε. θα καταβάλει στον μειοδότη-προμηθευτή το σύνολο της συμβατικής αξίας μετά την παράδοση της όλης συμβατικής ποσότητας και ειδικότερα το πενήντα τοις εκατό (50%) της συμβατικής αξίας της παραδοθείσας ποσότητας, μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα που θα λάβει τα αποτελέσματα της προβλεπόμενης ανάλυσης του υλικού από το ΙΓΜΕ ή/και το ΚΕΔΕ, υπό την προϋπόθεση ότι από αυτήν προκύπτει ότι πληρούνται οι τεχνικές και λοιπές απαιτήσεις και προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης. Η πλήρης αποπληρωμή θα γίνει μετά τη διενέργεια και του ποιοτικού ελέγχου για το σύνολο της συμβατικής ποσότητας, και τη σύνταξη του σχετικού (οριστικού) πρωτοκόλλου ποιοτικής παραλαβής, κατά τα προβλεπόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “Δ” της παρούσας.

7.2.     Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του ΚΠΔ.

7.3.     Ο ΟΔΙΕ , εάν δεν συμφωνήθηκε ορισμένη ημέρα ή προθεσμία πληρωμής της αμοιβής, γίνεται υπερήμερος και οφείλει τόκους :

α.         Αν παρέλαβε το τιμολόγιο πριν την έκδοση του οριστικού πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, μόλις περάσουν τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης του πρωτοκόλλου αυτού.

β.         Αν παρέλαβε το τιμολόγιο μετά την έκδοση του οριστικού πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, μόλις περάσουν τρεις (3) μήνες από την παραλαβή του τιμολογίου.

Το ύψος των τόκων υπερημερίας, που είναι υποχρεωμένη να καταβάλει η ΟΔΙΕ ΑΕ κατά τα παραπάνω, υπολογίζεται με βάση το επιτόκιο που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα («Επιτόκιο αναφοράς») προσαυξημένο κατά 0,30 ποσοστιαίες μονάδες («περιθώριο»).

 1. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

8.1.          Κατά της διακήρυξης :  Υποβάλλονται, το βραδύτερο, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της παρούσας μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών (συνυπολογιζομένων των ημερών δημοσίευσης και υποβολής προσφορών).

8.2.          Κατά της συμμετοχής προμηθευτή ή της διαδικασίας παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών : Υποβάλλονται κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού και μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται, κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων αυτού, από το αρμόδιο όργανο. Ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή στο διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον ενιστάμενο και σ’ αυτόν κατά του οποίου στρέφεται.

8.3.          Κατά της νομιμότητας διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική πράξη αποτελεσμάτων: Υποβάλλονται, μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες από τη σχετική καταχώριση στο τηρούμενο βιβλίο του Ο.Δ.Ι.Ε.

Ένσταση για οποιοδήποτε άλλο λόγο, εκτός από τους παραπάνω, είναι απαράδεκτη.

8.4.           Κατά τα λοιπά ισχύει η διαδικασία και όσα που προβλέπονται στο άρθρο 3 του ν. 2522/1997.

 1. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το Δ.Σ./Ο.Δ.Ι.Ε. Α.Ε., μετά τη σχετική γνωμοδότηση – πρόταση της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα, σε κάθε περίπτωση, να αποφασίσει:

α.   Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη την ποσότητα που προκηρύσσεται ή και για μέρος αυτής. Όχι όμως λιγότερο του 50%. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω από το καθοριζόμενο ως άνω όριο, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή του προμηθευτή.

β.   Κατακύρωση της προμήθειας για μεγαλύτερη ποσότητα από αυτήν που προκηρύσσεται, μέχρι ποσοστού 30%. Σε περίπτωση επαύξησης της συμβατικής ποσότητας, μπορεί να μετατίθεται και ο χρόνος παράδοσης μετά από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού.

γ.   Την κατανομή της προς προμήθεια ποσότητας μεταξύ περισσοτέρων μειοδοτών με ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές ή την διενέργεια κλήρωσης μεταξύ αυτών, για την επιλογή του προμηθευτή.

δ.   Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του, με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών του.

ε.   Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης  (άρθρο 14 § 13 ν. 2286/95) Και

στ.  Συνέχιση του διαγωνισμού με την επιβολή νέων εγγράφων προσφορών, με ή χωρίς τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης και της πρόσκλησης.

ζ.    Ματαίωση της προμήθειας.

Ο Ο.Δ.Ι.Ε. επιφυλάσσεται ρητά για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων του, εφόσον, κατά την κρίση του, το αποτέλεσμα του διαγωνισμού δεν κριθεί ικανοποιητικό, χωρίς από αυτό να γεννάται οποιαδήποτε αξίωση των προμηθευτών έναντι του Ο.Δ.Ι.Ε.

 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

10.1.     Στον προμηθευτή στον οποίο θα κατακυρωθεί η προμήθεια, θα αποσταλεί ανακοίνωση που θα περιλαμβάνει τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 21 του κανονισμού προμηθειών του Ο.Δ.Ι.Ε. Με την παραπάνω ανακοίνωση, θεωρείται ότι έχει συναφθεί η σύμβαση, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί θα έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.

10.2.     Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια οφείλει, μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της παραπάνω ανακοίνωσης, να προσέλθει στα γραφεία του Οργανισμού για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, που θα περιλαμβάνει τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του κανονισμού προμηθειών του Ο.Δ.Ι.Ε., προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης.

10.3.     Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση δεν προσέλθει εμπρόθεσμα για την υπογραφή της σύμβασης, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του ΔΣ/ΟΔΙΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του ΠΔ 394/1996.

10.4.     Ο προμηθευτής αποκλειστικά, επιβαρύνεται : α). με τη δαπάνη μεταφοράς και παράδοσης των συμβατικών ειδών στις εγκαταστάσεις του Ο.Δ.Ι.Ε. στο Μαρκόπουλο Μεσογείων. β). με την αξία του τέλους χαρτοσήμου της σύμβασης που θα υπογραφεί, καθώς επίσης και των αντιγράφων της. γ). με κάθε άλλη δαπάνη, για την οποία δεν επιβαρύνεται ρητά ο Οργανισμός.

10.5.  Η συμβατικά προβλεπόμενη ποσότητα άμμου με δικαίωμα της Ο.Δ.Ι.Ε. Α.Ε. αυξομείωσης της ποσότητας συν 50% ή πλην 30%, θα παραδοθεί από τον προμηθευτή προς τον ΟΔΙΕ και στις εγκαταστάσεις του, στο Νέο Ιππόδρομο Αθηνών στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας, μετά από συνεννόηση με την αρμόδια υπηρεσία του Οργανισμού και σύμφωνα με τις ειδικότερες οδηγίες αυτής προς τον προμηθευτή και δη μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Κατ’ αρχήν δεν προβλέπεται δυνατότητα τμηματικής παράδοσης, αλλά μετά από αιτιολογημένη αίτηση του Προμηθευτή είναι δυνατή η παράδοση του υλικού σταδιακά και σε δύο το πολύ παραδόσεις για το σύνολο της συμβατικής ποσότητας, μέσα στην παραπάνω προθεσμία.

11.       εκπροθεσμη παραδοση – κακη εκτελεση τησ συμβασησ- κυρωσεισ – εκπτωση προμηθευτη

11.1.     Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση

σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης των παραγγελλομένων υλικών, επιβάλλεται στον προμηθευτή αθροιστικά, επιφυλασσομένου ρητά του Ο.Δ.Ι.Ε. για αναζήτηση κάθε άλλης θετικής ή αποθετικής ζημιάς του λόγω της καθυστέρησης, και πρόστιμο, που υπολογίζεται ως εξής:

α.   Σε περίπτωση καθυστέρησης μέχρι τριών (3) ημερών, σε ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας του υλικού που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

β.   Σε περίπτωση καθυστέρησης που υπερβαίνει τις τρεις (3) ημέρες, σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας του υλικού που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίμων, υπολογίζονται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς το Φ.Π.Α. Σε περίπτωση που η εκπρόθεσμη αυτή παράδοση επηρεάζει και τη χρησιμοποίηση υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής αυτής ποσότητας.

11.2.     Απόρριψη συμβατικών ειδών – Αντικατάσταση

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης, ολόκληρης ή μέρους της ποσότητας που παραδόθηκε, με απόφαση του ΔΣ/ΟΔΙΕ ύστερα από γνωμοδότηση-πρόταση της αρμόδιας επιτροπής, γιατί αυτά φέρουν ελαττώματα ή στερούνται των συμβατικών προδιαγραφών, παρέχεται στον προμηθευτή εύλογη προθεσμία για την αντικατάστασή τους, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 33 του ΠΔ 394/1996, επιβαλλομένων και των προβλεπομένων σε αυτό κυρώσεων. Επίσης, ο Ο.Δ.Ι.Ε. δικαιούται να αξιώσει κάθε άλλη θετική ή αποθετική ζημιά του, από την αντισυμβατική συμπεριφορά του προμηθευτή.

11.3.     Κήρυξη προμηθευτή εκπτώτου

Ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος, με απόφαση του Δ.Σ./Ο.Δ.Ι.Ε. στις εξής περιπτώσεις:

α.   Αν δεν προσέλθει, μέσα σε δέκα (10) ημέρες αφότου του γνωστοποιήθηκε η κατακύρωση του διαγωνισμού και η ανάδειξή του σε μειοδότη, για την υπογραφή της σύμβασης.

β.   Αν δεν παρέδωσε ή δεν αντικατέστησε τα αντικείμενα της σύμβασης μέσα στον προβλεπόμενο από αυτή χρόνο ή και αυτόν της τυχόν δοθείσα παράτασης.

γ.   Αν το υλικό που παραδόθηκε δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές που ορίζονται από τη σύμβαση.

Στις περιπτώσεις αυτές, επιβάλλονται, κατά περίπτωση, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι ακόλουθες κυρώσεις :

1.   Κατάπτωση, ολική ή μερική, της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης, κατά περίπτωση.

2.   Προμήθεια του υλικού είτε με νέο διαγωνισμό είτε απ’ ευθείας από την ελεύθερη αγορά, με καταλογισμό κάθε άμεσης ή έμμεσης ζημιάς του Οργανισμού, και του τυχόν διαφέροντος, στον προμηθευτή.

Ο καταλογισμός γίνεται και στην περίπτωση που δεν πραγματοποιείται νέα προμήθεια του υλικού, κατά τα παραπάνω οριζόμενα. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισμός του καταλογιστέου ποσού γίνεται κατά την κρίση του Δ.Σ./Ο.Δ.Ι.Ε., με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

3.   Προσωρινός ή διαρκής αποκλεισμός του προμηθευτή από τις προμήθειες του δημόσιου τομέα.

4.   Καταλογισμός στον προμηθευτή ποσού ίσου με το 10% της αξίας των υλικών για τα οποία κηρύχθηκε έκπτωτος, όταν του δόθηκε το δικαίωμα να παραδώσει αυτά μέχρι την προηγουμένη της διενέργειας του νέου διαγωνισμού, ανεξάρτητα αν έκανε ή όχι χρήση του δικαιώματος αυτού.

Για τον υπολογισμό της αξίας των υλικών ισχύουν και εφαρμόζονται ανάλογα τα παραπάνω (11.1., τελευταίο εδάφιο) προβλεπόμενα.

Όλα τα παραπάνω δεν αποκλείουν την αναζήτηση κάθε περαιτέρω θετική ή αποθετικής ζημιάς του Οργανισμού.

11.4.     Ανώτερη βία

Σε περίπτωση που ο προμηθευτής επικαλείται τη συνδρομή προϋποθέσεων ανώτερης βίας, βαρύνεται αποκλειστικά αυτός με την απόδειξη του ισχυρισμού του. Ειδικότερα, υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες αφότου συνέβησαν τα περιστατικά που θεμελιώνουν τον ισχυρισμό του, να τα αναφέρει εγγράφως προς τη διοίκηση του Ο.Δ.Ι.Ε., προσκομίζοντας και τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Σε αντίθετη περίπτωση, στερείται του δικαιώματος προβολής του ισχυρισμού του αυτού.

12.       ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Για κάθε διαφορά που προέρχεται από τη διακήρυξη αυτή  και τη σύμβαση που θα υπογραφεί, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.

Οι μετέχοντες στο διαγωνισμό, εφόσον δεν έχουν έδρα στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Αθηνών, οφείλουν να ορίσουν νόμιμα αντίκλητο, προς τον οποίο θα γίνεται κάθε σχετική γνωστοποίηση ή κοινοποίηση. Άλλως, αυτή θα γίνεται νόμιμα στον Προϊστάμενο της  Γραμματείας του Πρωτοδικείου Αθηνών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “Γ”

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1.       Για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και την τελική επιλογή, στο μειοδότη, λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία:

α.   Η απαραίτητη συμφωνία της προσφοράς με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, καθώς και οι τυχόν επιπλέον δυνατότητες των προσφερομένων ειδών.

β.   Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε.

γ.   Η προσφερόμενη τιμή, σε σχέση με τις τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς και την τρέχουσα στην αγορά τιμή, για όμοιο ή παρεμφερές υλικό.

δ.   Κάθε άλλο, κατά την κρίση της αρμόδιας επιτροπής, ουσιώδες στοιχείο, από το οποίο εξασφαλίζεται η καλή εκτέλεση της προμήθειας.

2.         Η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή, του οποίου η προσφορά κρίνεται αποδεκτή, με βάση τα παραπάνω κριτήρια και τους ουσιώδεις όρους που καθορίζουν οι τεχνικές προδιαγραφές και η διακήρυξη αυτή, και προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή.

3.         Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή και που είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “Δ”

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1.         Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των συμβατικών ειδών θα γίνεται από αρμόδια ορισμένη επιτροπή του Οργανισμού και θα συντάσσονται τα σχετικά πρωτόκολλα.

Ειδικότερα:

1.1.      Κατά την παράδοση θα συντάσσεται Πρωτόκολλο Προσωρινής Ποσοτικής Παραλαβής.

1.2.      Η ποιοτική παραλαβή θα γίνεται με βάση λαμβανόμενα δείγματα από την εκάστοτε επιμέρους παραδιδόμενη ποσότητα. Τα δείγματα αυτά λαμβάνει η αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του προμηθευομένου υλικού εις διπλούν, το δε ένα από αυτά αποστέλλεται αμέσως προς το Ι.Γ.Μ.Ε. ή/και το Κεντρικό Εργαστήριο Δημοσίων Έργων του ΥΠΕΧΩΔΕ (ΚΕΔΕ) για εργαστηριακή εξέταση, το δε άλλο σφραγίζεται και φυλάσσεται με ευθύνη του Προέδρου της Επιτροπής Παραλαβής μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραλαβής του συνόλου του προς προμήθεια υλικού. Τα δείγματα αυτά δεν επιστρέφονται στον προμηθευτή.

1.3.      Πρωτόκολλο Οριστικής Ποιοτικής Παραλαβής θα συντάσσεται μετά τη λήψη των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών εξετάσεων του ΙΓΜΕ ή /και του ΚΕΔΕ και εφόσον από αυτά προκύπτει ότι η παραδοθείσα ποσότητα πληρεί και καλύπτει απολύτως τις απαιτούμενες Τεχνικές Προδιαγραφές και ανταποκρίνεται στα ποιοτικά και τεχνικά χαρακτηριστικά του δείγματος της Προσφοράς. Σε διαφορετική περίπτωση ο ΟΔΙΕ, πέραν των λοιπών δικαιωμάτων του, δικαιούται να αρνηθεί την παραλαβή και να καλέσει τον προμηθευτή για την άμεση απομάκρυνση της ακατάλληλης άμμου.

1.4.      Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του προμηθευτή στην υποχρέωσή του για άμεση απομάκρυνση της ακατάλληλης άμμου, ο ΟΔΙΕ δικαιούται να προβεί στις αναγκαίες εργασίες είτε με ίδια μέσα είτε με ανάληψη του έργου από τρίτον, με ελεύθερη επιλογή του, οι δε σχετικές δαπάνες και κόστος θα βαρύνουν αποκλειστικά τον προμηθευτή. Επίσης, στην περίπτωση αυτή, ο ΟΔΙΕ δεν έχει ουδεμία υποχρέωση φύλαξης της ακατάλληλης άμμου ή παράδοσής της προς τον προμηθευτή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “Ε”

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

1.            Η άμμος πρέπει να ανταποκρίνεται απολύτως στις ειδικότερες τεχνικές και ποιοτικές προδιαγραφές που αναφέρονται και περιγράφονται στη συνέχεια του παρόντος Παραρτήματος.

2.         Δείγματα προσφερομένου υλικού

2.1.   Επί ποινή απαραδέκτου, η  προσφορά πρέπει να συνοδεύεται απαραιτήτως από δείγμα του προσφερομένου υλικού από κάθε υποψήφιο προμηθευτή.

2.2.      Το δείγμα κατατίθεται εις διπλούν (δείγμα – αντιδείγμα) και σε ποσότητα απόλυτα επαρκή για τη σχετική επιστημονική εξέταση, δηλαδή τουλάχιστον είκοσι (20) κιλά για κάθε δείγμα.

2.3.   Δείγματα τα οποία κατά τρόπο εμφανή δεν είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα διακήρυξη δεν γίνονται δεκτά.

2.4.   Τα δείγματα των προμηθευτών θα διατεθούν από τον ΟΔΙΕ προς επιστημονική εξέταση, στο Ι.Γ.Μ.Ε. ή/και στο ΚΕΔΕ, προκειμένου να διαπιστωθεί η συμβατότητα και συμμόρφωσή τους προς τους όρους τις παρούσας και ιδιαίτερα ως προς την κάλυψη των αναγκαίων τεχνικών χαρακτηριστικών και προδιαγραφών, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο παρόν ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Τα αποτελέσματα των ως άνω εργαστηριακών εξετάσεων δεν υπόκεινται σε αμφισβήτηση.

2.4.1. Τα δείγματα των υποψηφίων προμηθευτών θα επιστραφούν σε αυτούς στους οποίους δεν κατακυρώθηκε ή δεν ανατέθηκε η προμήθεια, εφόσον με ευθύνη και μέριμνά τους το ζητήσουν μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ανακοίνωση της κατακύρωσης. Ο ΟΔΙΕ δεν έχει ευθύνη περαιτέρω φύλαξης αυτών.

2.4.2.    Το δείγμα του προμηθευτή στον οποίο θα κατακυρωθεί η προμήθεια παραδίδεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής του Διαγωνισμού προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Παραλαβής, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί κατά την κρίση του στη διαδικασία της παραλαβής και των ελέγχων, και δεν επιστρέφεται στον συμβασιούχο προμηθευτή.

3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2014

 1. Η άμμος πρέπει να είναι ποταμίσια δηλαδή:

Σχήμα κόκκων υπογωνιώδες ή ημιστρόγγυλο και όχι θραυστό.

2.   Η άμμος πρέπει να είναι πυριτική δηλαδή:

      Η σύσταση των κόκκων πρέπει να αποτελείται από σχετικά σκληρά ορυκτά – πυριτικά ορυκτά, κυρίως κερατολιθικού – χαλαζιαστριούχου υλικού, σε ποσοστό άνω του 90%.

Τα ανωτέρω 1.& 2. θα διαπιστωθούν από Ορυκτολογική Ανάλυση με

ΟΠΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ – ΑΚΤΙΝΕΣ Χ δηλαδή:

 • Οπτική μικροσκοπία, σε πολωτικό μικροσκόπιο, (προσδιορίζεται περιεχόμενο ορυκτών – μέγεθος και σχήμα κόκκων).
 • Περιθλασιμετρία ακτινών Χ, (XRD) (X RAY DIFFRACTION): Ποσοτικός – ποιοτικός προσδιορισμός ορυκτών.
 1. Η άμμος πρέπει να είναι τελείως καθαρή – απαλλαγμένη από  οργανικές ουσίες και άλλες ξένες προσμίξεις π.χ. χαλίκια.:

 Η οργανική ουσία  προσδιορίζεται με χημική ανάλυση.     

 1. Η κοκκομετρική ανάλυση του υλικού θα γίνεται με τις εξής μεθόδους:
  1. Ξηρή κοκκομετρική ανάλυση κατά  AASHTO – T27
  2. Yγρή κοκκομετρική ανάλυση κατά AASHTO – T11

Σημείωση

      (Τα αποτελέσματα της υγρής μεθόδου υπερτερούν σε αξιοπιστία από αυτά της ξηρής μεθόδου. Σε περίπτωση όμως όμοιων ή παραπλήσιων αποτελεσμάτων ως προς το κόσκινο Νο200, τότε εξίσου ισοδύναμα μπορούν να θεωρηθούν τα αποτελέσματα της ξηρής μεθόδου.)

 1. Με υδρόμετρο .

Με αυτή την μέθοδο θα διαπιστωθεί το απαιτούμενο ποσοστό αργιλοϊλύος.

Το ποσοστό ιλύος δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1%.

Το ποσοστό αργίλου πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ του κάτω και του άνω ορίου στο κόσκινο Νο200.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ :

  Κόσκινο  Οπή Κόσκινου (mm)Κάτω Όριο Διερχόμενου ποσοστού Κατά βάρος(%)Άνω Όριο Διερχόμενου ποσοστού Κατά βάρος(%)
Νο2000,0752,65,0
Νο1000,156,018,0
Νο800,188,030,0
Νο500,320,050,0
Νο400,42540,065,0
Νο161,1890,097,0
Νο102,098,0100
Νο44,75100100
 1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ…………

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ………………………

(Διεύθυνση: οδός-αρ.-TK/τηλέφωνο & fax)                                                        Ημερομηνία έκδοσης …………..

ΕΥΡΩ……………………………..

ΠΡΟΣ:

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.»

(«Ο.Δ.Ι.Ε. Α.Ε.»)

Μαρκόπουλο Μεσογείων Αττικής

(θέση «Μερέντα» – Νέος Ιππόδρομος Αθηνών)

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ…………………

ΕΥΡΩ…………………..

Σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα εγγυητική επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ………………. (και ολογράφως) ……………………………………..υπέρ τ……………………………………………………….

      (Δνση έδρας:……………………), για τη συμμετοχή της στον Διαγωνισμό που διενεργείται στις ………………

για την προμήθεια …………………………………………. σύμφωνα με την υπ’ αριθμ………/…………………

      Διακήρυξή σας.

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή στον ως άνω διαγωνισμό καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της.

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν την ημερομηνία λήξης της.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και τις ……………………………

Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών μας, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ κ.λπ., συνυπολογίζοντας το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών και την Τράπεζά μας.

Σημ:               1. Ποσό εγγύησης        Καλύπτει υποχρεωτικά το πέντε τοις εκατό (5%) της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης του Διαγωνισμού. [τουλάχιστον [50.000 + (ΦΠΑ 23%) 11.500 = 61.500 x 5%=] 3.075,00 €.

2.     Χρόνος ισχύος εγγύησης : Καλύπτει υποχρεωτικά ένα μήνα πέραν του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στην παρούσα  Διακήρυξη [δηλ. τουλάχιστον 4 μήνες από την ημερομηνία του διαγωνισμού]

 1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ…………

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ………………………

(Διεύθυνση: οδός-αρ.-TK/τηλέφωνο & fax)                                                        Ημερομηνία έκδοσης …………..

                                                                                                                                   ΕΥΡΩ……………………………..

ΠΡΟΣ:

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.»

Μαρκόπουλο Μεσογείων Αττικής

(θέση «Μερέντα» – Νέος Ιππόδρομος Αθηνών)

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ…………………

ΕΥΡΩ…………………..

Σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα εγγυητική επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα , παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ………………. (και ολογράφως)…………………………………….. υπέρ τ………………………………………………………. (Δνση έδρας:……………………), για την καλή εκτέλεση της μεταξύ σας σύμβασης για την προμήθεια ……………………….. σύμφωνα με την υπ’ αριθμ………/…………… Διακήρυξή σας και την υπ’ αριθμ. ………/…………… απόφαση ΔΣ/ΟΔΙΕ ΑΕ, προς κάλυψη των αναγκών του …………………. και το οποίο ποσό καλύπτει το δέκα τοις εκατό (10%) της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας της σύμβασης, από ………….. ….Ευρώ.

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την  ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν την ημερομηνία λήξης της.

Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σε μας, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ.

Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών μας, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ κ.λπ., συνυπολογίζοντας το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών και την Τράπεζά μας 17/03/2014 – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΜΟΥ 2014 – Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου

Μαρκόπουλο Μεσογείων, 17  Μαρτίου 2014

Αριθμός διακήρυξης…1…

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΙΒΟ ΤΟΥ ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ  A.E. [«Ο.Δ.Ι.Ε.» A.E.]

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ    :   75.000 ΕΥΡΩ πλέον Φ.Π.Α.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ/Ο.Δ.Ι.Ε:       4263/04-03-2014

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: α). α.ν. 598/68 (ΦΕΚ 256/Α/Α968),όπως νόμιμα τροποποιήθηκε και ισχύει.

                                β). Π.Δ. 56/1999 (ΦΕΚ 59/Α/26-3-99),όπως νόμιμα  τροποποιήθηκε και ισχύει.

                                γ). Ν. 2286/30-1-95 (ΦΕΚ 19/Α/1-2-95).

                                δ). Ν. 2328/95  (ΦΕΚ 159/Α/95) όπως νόμιμα τροποποιήθηκε και ισχύει.

                         δ). Υ.Α.11221/6-5-99 (ΦΕΚ 128/Β/24-6-99)- Κανονισμός Προμηθειών Ο.Δ.Ι.Ε.

                                ε).  Π.Δ. 394/28-11-96 (ΦΕΚ 266/Α/4-12-96).

                               στ). Ν. 2522/1997 (ΦΕΚ 178/Α/97).

                                ζ). ΠΔ 370/95 (ΦΕΚ 199/Α/95).

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ   :      Προμήθεια χιλίων πεντακοσίων κυβικών μέτρων (1.500 m3) άμμου, για την συντήρηση/ανανέωση του υλικού του στίβου του Νέου Ιπποδρόμου Αθηνών στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας Αττικής, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

προκηρυσσεται

1.             Δημόσιος Ανοιχτός Διαγωνισμός με τη διαδικασία του επείγοντος με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και αντικείμενο την προμήθεια χιλίων πεντακοσίων κυβικών μέτρων (1.500 μ3) άμμου, όπως προβλέπεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “Α” της παρούσας.

               Η διενέργεια του Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού με αντικείμενο την προμήθεια χιλίων πεντακοσίων κυβικών μέτρων (1.500 μ3)  άμμου γίνεται με την αυτονόητη επιφύλαξη του άρθρου 9 του Ν. 4224/2013.

2.             Ο Διαγωνισμός διενεργείται στο χρόνο και τόπο που παρακάτω ορίζεται.

3.             Τόπος και χρόνος διενέργειας διαγωνισμού :

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΗΜΕΡΑΩΡΑ
ΓΡΑΦΕΙΑ Ο.Δ.Ι.Ε. Α.Ε. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ  04/04/2014  Παρασκευή  11.00 π.μ.

          Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

          Η αποσφράγιση των Προσφορών γίνεται δημόσια, όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “B”.

4.             Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν οι ασκούντες σχετικό εμπορικό επάγγελμα, στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή και ειδικότερα:

α).      φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

β).      ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

γ).      συνεταιρισμοί

δ.       κοινοπραξίες προμηθευτών.

          Οι ενώσεις και κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Η τυχόν επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούνται να πράξει τούτο, εφόσον κατακυρωθεί σε αυτήν η σύμβαση.

5.             Κατά τα λοιπά ο Διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω Παραρτήματα, που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν όλα αναπόσπαστο μέρος της, συγκροτώντας ένα ενιαίο σύνολο με αυτήν

5.1.«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ» ………………………….ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ“Α”
5.2.«ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ».ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ“Β”
5.3.«ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» …………………….…………………………ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ“Γ”
5.4.«ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ» ……………………………………………………………………ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ“Δ”
5.5.«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» …………………………………………………ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ“Ε”
5.6.«ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ» ……..…………………….ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ“ΣΤ”

6.             Σύμφωνα με το Παράρτημα “E” απαιτείται η κατάθεση δειγμάτων και ισχύουν σχετικά τα αναφερόμενα στα άρθρα 11 και 36 του ΚΠΔ 394/96.

7.             Εφ’ όσον από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές ζητηθούν συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, το αργότερο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τις δημοσιεύσεις της παρούσας, αυτές παρέχονται το αργότερο έξι (6) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία που ορίσθηκε για την υποβολή των προσφορών. Αιτήματα παροχής πληροφοριών εκτός της παραπάνω προθεσμίας δεν εξετάζονται.

ΓΙΑ ΤΗ Ν.Υ./Ο.Δ.Ι.Ε.Μαρκόπουλο Μεσογαίας   17  Μαρτίου 2014
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑΟ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ της Ο.Δ.Ι.Ε. Α.Ε.
  
  
              
ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΑΤΤΟΥ ΔικηγόροςΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΖΑΧΑΡΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “Α”

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣΆμμος για τις ανάγκες του στίβου του Νέου Ιπποδρόμου Αθηνών, στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας Αττικής, με τα χαρακτηριστικά που προβλέπονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “E” της παρούσας Διακήρυξης.
ΠΟΣΟΤΗΤΑΧίλια πεντακόσια κυβικά μέτρα (1.500 μ3)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗΕβδομήντα πέντε χιλιάδες Ευρώ (75.000 €) πλέον Φ.Π.Α.
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣΤο σύνολο της συμβατικής ποσότητας μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣΝέος Ιππόδρομος Αθηνών (Μαρκόπουλο Μεσογαίας Αττικής – θέση «Μερέντα» – Σε συγκεκριμένα σημεία που θα υποδεικνύονται από τις Τεχνικές Υπηρεσίες της  Ο.Δ.Ι.Ε. Α.Ε.
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣΒλ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “Δ”

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “Β”

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1.   ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1.1.          Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών της ΟΔΙΕ ΑΕ, στην Ελληνική γλώσσα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, σε δύο (2) αντίτυπα.

1.2.          Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι τρεις (3) μήνες, προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

1.3.           Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

1.3.1.   Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.

1.3.2.   Ο Πλήρης τίτλος του Οργανισμού και της αρμόδιας Υπηρεσίας (Προμηθειών).

1.3.3.   Ο αριθμός/ημερομηνία της διακήρυξης.

1.3.4.   Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

1.3.5.   Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα.

1.4.           Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ιδίως όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και η εγγύηση συμμετοχής.

1.5.           Τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

 Όλα τα φύλλα των παραπάνω εγγράφων στοιχείων της προσφοράς, πλην της οικονομικής, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών φυλλαδίων (prospectus, φωτογραφίες, τεχνικά φυλλάδια κλπ.) θα φέρουν συνεχή αρίθμηση από το πρώτο μέχρι το τελευταίο. Για ευχερέστερη αναζήτηση των στοιχείων, η προσφορά να συνοδεύεται από ευρετήριο, στο οποίο θα αναφέρεται το περιεχόμενο κάθε εγγράφου, με την αντίστοιχη κατά τα παραπάνω αρίθμηση (π.χ. φύλλα συμμόρφωσης: φύλλα 16-19, τεχνικές προδιαγραφές: φύλλα 33-55 κοκ.).

1.5.1.        Τα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς τοποθετούνται επίσης επί ποινή απορρίψεως σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

1.5.2.        Οι φάκελοι ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου (βλ. παραπάνω σε 1.3.).

1.5.3.        Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του φακέλου.

1.5.4.        Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ’ αυτών την ένδειξη «Πληροφορίες Εμπιστευτικού Χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύνανται να λαμβάνουν γνώση αυτών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου.

1.6.        Η Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την παρούσα Διακήρυξη.

–         Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την ως άνω Επιτροπή.

–         Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία Προμηθειών, για να επιστραφούν, ως εκπρόθεσμες.

–         Οι δικαιούμενοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν.

1.6.1.        Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται με την παρακάτω διαδικασία :

–           Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται και σφραγίζονται από τα μέλη της επιτροπής και τον παριστάμενο νομικό σύμβουλο, όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά, κατά φύλλο, συντάσσεται δε το σχετικό πρακτικό, που υπογράφεται από όλα τα μέλη.

–           Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από την Επιτροπή και τοποθετούνται όλοι μαζί σε νέο φάκελο, ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από αυτήν και παραδίδεται στην αρμόδια υπηρεσία, προκειμένου να αποσφραγισθεί κατά την ημέρα και ώρα που θα ορισθεί αρμοδίως.

1.6.2.        Ο σφραγισμένος φάκελος των οικονομικών προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων, επαναφέρεται προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημέρα και ώρα που αρμοδίως θα ορισθεί και θα γνωστοποιηθεί εγγράφως τουλάχιστον (3) τρεις ημέρες πριν προς όλους τους υποψήφιους.

1.6.3.        Από τους φακέλους των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται – και επιστρέφονται – όσοι αφορούν προσφορές που, για οποιοδήποτε λόγο, δεν κρίθηκαν αποδεκτές, βάσει της σχετικής απόφασης του ΔΣ/ΟΔΙΕ.

1.7.           Οι συμμετέχοντες υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά, που προβλέπονται στον Κανονισμό Προμηθειών του ΟΔΙΕ (και αντίστοιχα σε αυτόν του Δημοσίου), όπως αναλυτικά αναφέρονται παρακάτω :

1.7.1.     Οι Έλληνες πολίτες:

1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό.

2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, που να έχει εκδοθεί μέσα στο τελευταίο τρίμηνο πριν το διαγωνισμό, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

3.    Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής που να βεβαιώνει ότι δεν τελούν σε κατάσταση πτώχευσης, σε εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλη ανάλογη διαδικασία.

4.    Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει με την προφορά του Υπεύθυνη Δήλωση, νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορεί στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι την επιχείρηση.

Σε περίπτωση εγκατάστασης στην αλλοδαπή, τα παραπάνω πιστοποιητικά (3 & 4) εκδίδονται από τις εκεί αρμόδιες αρχές, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας της χώρας εγκατάστασης.

5.    Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, στο οποίο να βεβαιώνεται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια αρχή ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, το οποίο να έχει εκδοθεί μέσα στο τελευταίο εξάμηνο πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού (ή πιστοποιητικό ισοδύναμης δια-επαγγελματικής οργάνωσης).

1.7.2.     Οι αλλοδαποί :

1.    Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό.

2.    Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, που να έχει εκδοθεί μέσα στο τελευταίο τρίμηνο πριν το διαγωνισμό, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

3.    Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις 3 και 4 του 1.7.1.

4.    Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, για την εγγραφή τους στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες διεπαγγελματικές οργανώσεις και το ειδικό επάγγελμά τους.

1.7.3.     Νομικά πρόσωπα (ημεδαπά και αλλοδαπά) :

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά (1.7.1. & 1.7.2.) εκτός από το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή του ισοδυνάμου του εγγράφου, καθώς και όλα τα απαιτούμενα έγγραφα νομιμοποίησής τους (εταιρικό, τυχόν τροποποιήσεις, σχετικό πιστοποιητικό κλπ.).

1.7.4.     Συνεταιρισμοί :

1.    Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό.

2.    Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

3.    Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής για τις περιπτώσεις 3 και 4 του 1.7.1.

1.7.5.     Ενώσεις ή κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:

1.    Όλα τα παραπάνω, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.

2.    Πιστοποιητικό σκοπιμότητας του ΕΟΜΜΕΧ, για ενώσεις που αποτελούνται από Μικρομεσαίες Μεταποιητικές Επιχειρήσεις (Μ.Μ.Ε.) κατά τους όρους και τις σχετικές διακρίσεις του Π.Δ. 394/1996.

Για τη συμμετοχή των ενώσεων προμηθευτών ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρ. 7 περ. ε της ΥΑ. 11221/99.

Κάθε προμηθευτής που συμμετέχει στο διαγωνισμό με εκπρόσωπό του, υποβάλλει, μαζί με την προσφορά, και βεβαίωση εκπροσώπησης νόμιμα θεωρημένη.

1.7.6.  Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά από την δικαστική ή διοικητική αρχή που είναι αρμόδια σύμφωνα με την εσωτερική νομοθεσία της χώρας όπου η έδρα της επιχείρησης, ή δεν καλύπτονται όλες οι παραπάνω περιπτώσεις, ο συμμετέχων καταθέτει ένορκη βεβαίωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή οιασδήποτε άλλης αρμόδιας αρχής της χώρας (ή υπεύθυνη δήλωση, εφόσον πρόκειται για διαγωνισμό προϋπολογιζόμενης αξίας μέχρι 154.014 € πλέον ΦΠΑ) στην οποία θα δηλώνεται: 1). Η αδυναμία έκδοσης των παραπάνω πιστοποιητικών από τις παραπάνω αρχές και 2). Ότι ο ίδιος δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού, ή ότι είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις ή περί της εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο ή ισοδύναμη διεπαγγελματική οργάνωση και του ειδικού επαγγέλματός του ή για τη νόμιμη λειτουργία συνεταιρισμού (ανάλογα με την περίπτωση που αντιστοιχεί στο αντικείμενο του μη εκδιδόμενου πιστοποιητικού). Σε χώρα που δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.  

1.8.     Οι συμμετέχοντες υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία θα δηλώνουν ότι:

α). Η επιχείρησή τους δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας.

β). Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμό.

γ). Δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

δ).  Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων καθώς και των υποχρεώσεών της εν γένει προς τον Δημόσιο τομέα.

ε).  Εάν έχουν κάνει ανακριβείς ή ψευδείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Ο.Δ.Ι.Ε. Α.Ε.

1.8.1.   Η Ο.Δ.Ι.Ε. Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει, εφόσον κριθεί σκόπιμο, οποιοδήποτε από τα δικαιολογητικά του άρθρου 8 § 2 του ΠΔ 394/1996.

1.9.     Ο συμμετέχων υποχρεούται επίσης (άρθρ. 18 §§ 2 &3 ΠΔ 394/96):

α)  Να δηλώνει στην προσφορά του τον ακριβή τόπο προέλευσης των ειδών που προσφέρει.

β)   Να επισυνάψει στην προσφορά του, όταν δεν είναι ο ίδιος υπεύθυνος για την προέλευση του υλικού, υπεύθυνη δήλωση, νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, του νομίμου εκπροσώπου του υπεύθυνου για την προέλευση του υλικού, με την οποία θα δηλώνει ότι αποδέχεται την εκτέλεση της εν λόγω προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση.

1.10.   Εάν κατά τη αξιολόγηση των προσφορών που θα υποβληθούν, και ειδικότερα βάσει της τιμής του μειοδότη, προκύψει ανάγκη επαύξησης της προϋπολογισθείσας δαπάνης, για την ποσότητα που προκηρύχθηκε κατά τα αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “Α” της παρούσας, σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50% αυτής, ο διαγωνισμός θα ματαιωθεί υποχρεωτικά και η προμήθεια θα επαναπρογραμματιστεί.

1.11.   Επισημαίνεται ότι :

1.11.1.  Ο προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά τη συμμόρφωση ή την τυχόν απόκλιση των προσφερομένων ειδών σε σχέση με τις αντίστοιχες προδιαγραφές της Διακήρυξης.

1.11.2.  Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της Διακήρυξης δεν θα απορρίπτονται υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές δεν αναφέρονται στους απαράβατους όρους και κρίνονται επουσιώδεις από την αρμόδια Επιτροπή.

1.11.3.  Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται.

1.11.4.  Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

1.11.5.  Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από το αρμόδιο όργανο, είτε ενώπιον του είτε ύστερα από έγγραφο, μετά σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται, λαμβάνονται υπόψη μόνο όσες αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.

1.11.6.  Πέραν της κύριας προσφοράς γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές, όχι περισσότερες της μιας, με την υποχρέωση του συμμετέχοντος να κατονομάζει ρητώς την κύρια και την εναλλακτική προσφορά του. Η εναλλακτική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον τις ελάχιστες απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και απαιτήσεων της Διακήρυξης. Σε περίπτωση υποβολής πλέον της μιας (1) εναλλακτικής προσφοράς, δεν λαμβάνεται υπόψη καμία από τις εναλλακτικές προσφορές.

      1.11.7.  Γίνονται δεκτές προσφορές μόνο για το σύνολο της ποσότητας που προκηρύσσεται.

1.11.8. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες ή διορθώσεις. Αν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, καθαρογράφεται δε, υπογράφεται και σφραγίζεται, επίσης, κατά την αποσφράγιση των προσφορών, από το αρμόδιο όργανο. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ’ αυτήν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης.

1.11.9.  Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά προηγούμενη γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης του παρόντος διαγωνισμού.

1.11.10. Ο προσφέρων αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης, εκτός εάν, κατά περίπτωση, αναφέρονται ρητά στην προσφορά του τα σημεία εκείνα που τυχόν δεν αποδέχεται και τους όρους της προσφοράς του που είναι διαφορετικοί από αυτούς της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν.

 1. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ.

Στους διαγωνισμούς προμηθειών του δημόσιου τομέα μπορούν να λάβουν μέρος, κατ’ αρχήν, όλα τα προϊόντα χωρών εκτός Ε.Ε., αρκεί να κυκλοφορούν τουλάχιστον σε μία αγορά κράτους – μέλους της Ε.Ε. Ο αντιπρόσωπος ή εκπρόσωπος του κατασκευαστικού οίκου κράτους εκτός Ε.Ε. οφείλει με την κατάθεση της προσφοράς του να δηλώσει σε ποια (-ες) αγορά (-ες) – ιδιωτική ή δημόσια – κράτους μέλους κυκλοφορεί το υπό προμήθεια προϊόν του και να παρουσιάσει πίνακα πελατών ή/και άλλα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τις πωλήσεις του εν λόγω προϊόντος, όταν αυτό ζητηθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Ο.Δ.Ι.Ε.

3.       ΡΗΤΡΑ ΗΘΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά παράβαση των άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των δεκαπέντε (15) ετών. Οι προσφέροντες, εφόσον δεν είναι και κατασκευαστές, οφείλουν να είναι γνώστες της εφαρμογής της παρούσας ρήτρας στην κατασκευάστρια επιχείρηση του προϊόντος.

4.       ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

4.1.     Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

4.2.     Κάθε προσφορά, συμπεριλαμβανομένης και αυτής των Μ.Μ.Ε. ή των ενώσεών τους κλπ. συνοδεύονται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει τουλάχιστον ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης συνυπολογιζομένου του ΦΠΑ. [75.000 + (ΦΠΑ 23%) 17.250 = 92.250 x (5%=) 4.612,50 €.]

4.3.     Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το συνημμένο υπόδειγμα και η παρεχόμενη εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος των προσφορών που ζητά η Διακήρυξη.

4.4.     Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να καταθέτουν Εγγυητική Επιστολή που να καλύπτει το δέκα τοις εκατό (10%) της συνολικής αξίας του συμβατικού υλικού μη συνυπολογιζομένου του Φ.Π.Α. Η διάρκεια ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης της προς υπογραφή σύμβασης πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή θα ισχύει μέχρι την επιστροφή της στην Τράπεζα.

4.5.     Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση κατάπτωσής τους το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου και θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τα συνημμένα υποδείγματα.

4.6.     Η απαιτούμενη εγγύηση καλής λειτουργίας και οι ειδικότεροι όροι γι’ αυτήν ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “Δ”.

4.7.     Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του ΚΠΔ (ΠΔ 394/96).

5.       ΤΙΜΕΣ

5.1.      Οι τιμές θα πρέπει να δίνονται σε Ευρώ και για παράδοση του εμπορεύματος ελεύθερου στον τόπο παράδοσης που αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “Α”, θα αναγράφονται δε ολογράφως και αριθμητικώς. Η προσφερόμενη τιμή για το προς προμήθεια υλικό πρέπει να εμφαίνεται στην προσφορά κατά μονάδα (ανά κυβικό μέτρο).

5.2.      Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε Ευρώ ή καθορίζουν σχέση Ευρώ προς ξένο νόμισμα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

5.3.      Η αναγραφή της τιμής σε Ευρώ, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία (χωρίς όριο) εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δύο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω αν το τρίτο δεκαδικό είναι μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω αν είναι μικρότερο του πέντε.

5.4.      Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίνεται ενιαία τιμή για ολόκληρη την προσφερόμενη ποσότητα, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

5.5.      Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

5.6.      Dumping – εξαγωγικές επιδοτήσεις.

α.   Η προσφορά απορρίπτεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται πολιτική τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος προς εμπορία (τιμή Dumping) ή ότι το προσφερόμενο προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. Οι προσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες των προαναφερθέντων μέτρων της χώρας προέλευσης του προϊόντος ή της κατασκευάστριας εταιρείας. Τα παραπάνω ισχύουν ακόμα και στην περίπτωση που μεσολαβούν διάφορες φάσεις βιομηχανοποίησης (που αφορούν στα ενδιάμεσα προϊόντα), για την κατασκευή του τελικού προϊόντος, υπό την προϋπόθεση ότι επιβάλλεται ρητά από τη Διακήρυξη να δηλωθούν οι εν λόγω φάσεις στην προσφορά των ενδιαφερομένων.

β.   Οι προσφέροντες κατασκευαστές ή εμπορικοί εκπρόσωποι προϊόντων χωρών που δεν έχουν αποδεχθεί τα πρωτόκολλα Πολυμερών Συμφωνιών του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) ή δεν λειτουργούν στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης με την Ε.Ε., οφείλουν να δηλώσουν εγγράφως με την προσφορά τους ότι το προσφερόμενο προϊόν δεν είναι αποδέκτης πολιτικής τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος προς εμπορία (τιμή Dumping) ή αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης.

γ.   Δεν έχουν υποχρέωση υποβολής της ως άνω δήλωσης οι προσφέροντες προϊόντα προερχόμενα από τα κράτη – μέλη της Ε.Ε., από Νορβηγία, Ελβετία, ΗΠΑ, Ιαπωνία, Καναδά Αυστραλία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Ισραήλ και Τουρκία, καθώς και από κάθε άλλο κράτος που αποδέχεται και εφαρμόζει στο χρόνο που επιθυμεί τα ως άνω πρωτόκολλα της Π.Ο.Ε. ή που συνδέεται με την Ε.Ε. στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης.

5.7.      Οι τιμές θα δίνονται ως εξής:

Ι.    Τιμή μονάδας σε Ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών για παράδοση στον τόπο και με τους όρους που προβλέπονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “Α”.

ΙΙ.   Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό (%) της παραπάνω τιμής (Σε περίπτωση που αναγράφεται λανθασμένος ΦΠΑ, αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία).

ΙΙΙ.  Για τη διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής θα λαμβάνεται υπόψη η τιμή προσφοράς για παράδοση του είδους ελεύθερου στον τόπο παράδοσης που ορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “Α”.

5.8.     Εάν στον διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές, θα εξετάζονται λεπτομερώς οι προσφορές πριν την απόφαση κατακύρωσης. Για το σκοπό αυτό θα ζητηθούν από τον προσφέροντα εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά με τον οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας κατασκευής ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την προμήθεια των ειδών ή την πρωτοτυπία των προτεινομένων προμηθειών, τις οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς.

5.9.      Ο ΟΔΙΕ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.

 6.      ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται το ανώτερο μέχρι το ¼ αυτού, με επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Ο.Δ.Ι.Ε. για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων (εφαρμογή άρθρ. 26 του ΚΠΔ – ΠΔ 394/96) ή να μετατίθεται.

7.       ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

7.1.      Ο Ο.Δ.Ι.Ε. θα καταβάλει στον μειοδότη-προμηθευτή το σύνολο της συμβατικής αξίας μετά την παράδοση της όλης συμβατικής ποσότητας και ειδικότερα το πενήντα τοις εκατό (50%) της συμβατικής αξίας της παραδοθείσας ποσότητας, μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα που θα λάβει τα αποτελέσματα της προβλεπόμενης ανάλυσης του υλικού από το ΙΓΜΕ ή/και το ΚΕΔΕ, υπό την προϋπόθεση ότι από αυτήν προκύπτει ότι πληρούνται οι τεχνικές και λοιπές απαιτήσεις και προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης. Η πλήρης αποπληρωμή θα γίνει μετά τη διενέργεια και του ποιοτικού ελέγχου για το σύνολο της συμβατικής ποσότητας, και τη σύνταξη του σχετικού (οριστικού) πρωτοκόλλου ποιοτικής παραλαβής, κατά τα προβλεπόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “Δ” της παρούσας.

7.2.     Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του ΚΠΔ.

7.3.     Ο ΟΔΙΕ , εάν δεν συμφωνήθηκε ορισμένη ημέρα ή προθεσμία πληρωμής της αμοιβής, γίνεται υπερήμερος και οφείλει τόκους :

α.         Αν παρέλαβε το τιμολόγιο πριν την έκδοση του οριστικού πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, μόλις περάσουν τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης του πρωτοκόλλου αυτού.

β.         Αν παρέλαβε το τιμολόγιο μετά την έκδοση του οριστικού πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής, μόλις περάσουν τρεις (3) μήνες από την παραλαβή του τιμολογίου.

Το ύψος των τόκων υπερημερίας, που είναι υποχρεωμένη να καταβάλει η ΟΔΙΕ ΑΕ κατά τα παραπάνω, υπολογίζεται με βάση το επιτόκιο που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα («Επιτόκιο αναφοράς») προσαυξημένο κατά 0,30 ποσοστιαίες μονάδες («περιθώριο»).  

 1. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

8.1.          Κατά της διακήρυξης :  Υποβάλλονται, το βραδύτερο, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της παρούσας μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών (συνυπολογιζομένων των ημερών δημοσίευσης και υποβολής προσφορών).

8.2.          Κατά της συμμετοχής προμηθευτή ή της διαδικασίας παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών : Υποβάλλονται κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού και μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται, κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων αυτού, από το αρμόδιο όργανο. Ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή στο διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον ενιστάμενο και σ’ αυτόν κατά του οποίου στρέφεται.

8.3.          Κατά της νομιμότητας διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική πράξη αποτελεσμάτων: Υποβάλλονται, μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες από τη σχετική καταχώριση στο τηρούμενο βιβλίο του Ο.Δ.Ι.Ε.

Ένσταση για οποιοδήποτε άλλο λόγο, εκτός από τους παραπάνω, είναι απαράδεκτη.

8.4.           Κατά τα λοιπά ισχύει η διαδικασία και όσα που προβλέπονται στο άρθρο 3 του ν. 2522/1997.

 1. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το Δ.Σ./Ο.Δ.Ι.Ε. Α.Ε., μετά τη σχετική γνωμοδότηση – πρόταση της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα, σε κάθε περίπτωση, να αποφασίσει:

α.   Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη την ποσότητα που προκηρύσσεται ή και για μέρος αυτής. Όχι όμως λιγότερο του 50%. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω από το καθοριζόμενο ως άνω όριο, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή του προμηθευτή.

β.   Κατακύρωση της προμήθειας για μεγαλύτερη ποσότητα από αυτήν που προκηρύσσεται, μέχρι ποσοστού 30%. Σε περίπτωση επαύξησης της συμβατικής ποσότητας, μπορεί να μετατίθεται και ο χρόνος παράδοσης μετά από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού.

γ.   Την κατανομή της προς προμήθεια ποσότητας μεταξύ περισσοτέρων μειοδοτών με ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές ή την διενέργεια κλήρωσης μεταξύ αυτών, για την επιλογή του προμηθευτή.

δ.   Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του, με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών του.

ε.   Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης  (άρθρο 14 § 13 ν. 2286/95) Και

στ.  Συνέχιση του διαγωνισμού με την επιβολή νέων εγγράφων προσφορών, με ή χωρίς τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης και της πρόσκλησης.

ζ.    Ματαίωση της προμήθειας.

Ο Ο.Δ.Ι.Ε. επιφυλάσσεται ρητά για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων του, εφόσον, κατά την κρίση του, το αποτέλεσμα του διαγωνισμού δεν κριθεί ικανοποιητικό, χωρίς από αυτό να γεννάται οποιαδήποτε αξίωση των προμηθευτών έναντι του Ο.Δ.Ι.Ε.

 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

10.1.     Στον προμηθευτή στον οποίο θα κατακυρωθεί η προμήθεια, θα αποσταλεί ανακοίνωση που θα περιλαμβάνει τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 21 του κανονισμού προμηθειών του Ο.Δ.Ι.Ε. Με την παραπάνω ανακοίνωση, θεωρείται ότι έχει συναφθεί η σύμβαση, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί θα έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.

10.2.     Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια οφείλει, μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της παραπάνω ανακοίνωσης, να προσέλθει στα γραφεία του Οργανισμού για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, που θα περιλαμβάνει τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του κανονισμού προμηθειών του Ο.Δ.Ι.Ε., προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης.

10.3.     Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση δεν προσέλθει εμπρόθεσμα για την υπογραφή της σύμβασης, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του ΔΣ/ΟΔΙΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του ΠΔ 394/1996.

10.4.     Ο προμηθευτής αποκλειστικά, επιβαρύνεται : α). με τη δαπάνη μεταφοράς και παράδοσης των συμβατικών ειδών στις εγκαταστάσεις του Ο.Δ.Ι.Ε. στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας. β).  με την αξία του τέλους χαρτοσήμου της σύμβασης που θα υπογραφεί, καθώς επίσης και των αντιγράφων της. γ).  με κάθε άλλη δαπάνη, για την οποία δεν επιβαρύνεται ρητά ο Οργανισμός.

10.5.  Η συμβατικά προβλεπόμενη ποσότητα άμμου θα παραδοθεί από τον προμηθευτή προς τον ΟΔΙΕ και στις εγκαταστάσεις του, στο Νέο Ιππόδρομο Αθηνών στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας, μετά από συνεννόηση με την αρμόδια υπηρεσία του Οργανισμού και σύμφωνα με τις ειδικότερες οδηγίες αυτής προς τον προμηθευτή και δη μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Κατ’ αρχήν δεν προβλέπεται δυνατότητα τμηματικής παράδοσης, αλλά μετά από αιτιολογημένη αίτηση του Προμηθευτή είναι δυνατή η παράδοση του υλικού σταδιακά και σε δύο το πολύ παραδόσεις για το σύνολο της συμβατικής ποσότητας, μέσα στην παραπάνω προθεσμία.

11.       εκπροθεσμη παραδοση – κακη εκτελεση τησ συμβασησ- κυρωσεισ – εκπτωση προμηθευτη

11.1.     Κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση

σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης των παραγγελλομένων υλικών, επιβάλλεται στον προμηθευτή αθροιστικά, επιφυλασσομένου ρητά του Ο.Δ.Ι.Ε. για αναζήτηση κάθε άλλης θετικής ή αποθετικής ζημιάς του λόγω της καθυστέρησης, και πρόστιμο, που υπολογίζεται ως εξής:

α.   Σε περίπτωση καθυστέρησης μέχρι τριών (3) ημερών, σε ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας του υλικού που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

β.   Σε περίπτωση καθυστέρησης που υπερβαίνει τις τρεις (3) ημέρες, σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας του υλικού που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

Τα παραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίμων, υπολογίζονται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς το Φ.Π.Α. Σε περίπτωση που η εκπρόθεσμη αυτή παράδοση επηρεάζει και τη χρησιμοποίηση υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής αυτής ποσότητας.

11.2.     Απόρριψη συμβατικών ειδών – Αντικατάσταση

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης, ολόκληρης ή μέρους της ποσότητας που παραδόθηκε, με απόφαση του ΔΣ/ΟΔΙΕ ύστερα από γνωμοδότηση-πρόταση της αρμόδιας επιτροπής, γιατί αυτά φέρουν ελαττώματα ή στερούνται των συμβατικών προδιαγραφών, παρέχεται στον προμηθευτή εύλογη προθεσμία για την αντικατάστασή τους, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 33 του ΠΔ 394/1996, επιβαλλομένων και των προβλεπομένων σε αυτό κυρώσεων. Επίσης, ο Ο.Δ.Ι.Ε. δικαιούται να αξιώσει κάθε άλλη θετική ή αποθετική ζημιά του, από την αντισυμβατική συμπεριφορά του προμηθευτή.

11.3.     Κήρυξη προμηθευτή εκπτώτου

Ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος, με απόφαση του Δ.Σ./Ο.Δ.Ι.Ε. στις εξής περιπτώσεις:

α.   Αν δεν προσέλθει, μέσα σε δέκα (10) ημέρες αφότου του γνωστοποιήθηκε η κατακύρωση του διαγωνισμού και η ανάδειξή του σε μειοδότη, για την υπογραφή της σύμβασης.

β.   Αν δεν παρέδωσε ή δεν αντικατέστησε τα αντικείμενα της σύμβασης μέσα στον προβλεπόμενο από αυτή χρόνο ή και αυτόν της τυχόν δοθείσα παράτασης.

γ.   Αν το υλικό που παραδόθηκε δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές που ορίζονται από τη σύμβαση.

Στις περιπτώσεις αυτές, επιβάλλονται, κατά περίπτωση, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι ακόλουθες κυρώσεις :

1.   Κατάπτωση, ολική ή μερική, της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης, κατά περίπτωση.

2.   Προμήθεια του υλικού είτε με νέο διαγωνισμό είτε απ’ ευθείας από την ελεύθερη αγορά, με καταλογισμό κάθε άμεσης ή έμμεσης ζημιάς του Οργανισμού, και του τυχόν διαφέροντος, στον προμηθευτή.

Ο καταλογισμός γίνεται και στην περίπτωση που δεν πραγματοποιείται νέα προμήθεια του υλικού, κατά τα παραπάνω οριζόμενα. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισμός του καταλογιστέου ποσού γίνεται κατά την κρίση του Δ.Σ./Ο.Δ.Ι.Ε., με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

3.   Προσωρινός ή διαρκής αποκλεισμός του προμηθευτή από τις προμήθειες του δημόσιου τομέα.

4.   Καταλογισμός στον προμηθευτή ποσού ίσου με το 10% της αξίας των υλικών για τα οποία κηρύχθηκε έκπτωτος, όταν του δόθηκε το δικαίωμα να παραδώσει αυτά μέχρι την προηγουμένη της διενέργειας του νέου διαγωνισμού, ανεξάρτητα αν έκανε ή όχι χρήση του δικαιώματος αυτού.

Για τον υπολογισμό της αξίας των υλικών ισχύουν και εφαρμόζονται ανάλογα τα παραπάνω (11.1., τελευταίο εδάφιο) προβλεπόμενα.

Όλα τα παραπάνω δεν αποκλείουν την αναζήτηση κάθε περαιτέρω θετικής ή αποθετικής ζημιάς του Οργανισμού.

11.4.     Ανώτερη βία

Σε περίπτωση που ο προμηθευτής επικαλείται τη συνδρομή προϋποθέσεων ανώτερης βίας, βαρύνεται αποκλειστικά αυτός με την απόδειξη του ισχυρισμού του. Ειδικότερα, υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες αφότου συνέβησαν τα περιστατικά που θεμελιώνουν τον ισχυρισμό του, να τα αναφέρει εγγράφως προς τη διοίκηση του Ο.Δ.Ι.Ε., προσκομίζοντας και τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Σε αντίθετη περίπτωση, στερείται του δικαιώματος προβολής του ισχυρισμού του αυτού.

12.       ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Για κάθε διαφορά που προέρχεται από τη διακήρυξη αυτή και τη σύμβαση που θα υπογραφεί, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.

Οι μετέχοντες στο διαγωνισμό, εφόσον δεν έχουν έδρα στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Αθηνών, οφείλουν να ορίσουν νόμιμα αντίκλητο, προς τον οποίο θα γίνεται κάθε σχετική γνωστοποίηση ή κοινοποίηση. Άλλως, αυτή θα γίνεται νόμιμα στον Προϊστάμενο της  Γραμματείας του Πρωτοδικείου Αθηνών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “Γ”

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1.       Για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και την τελική επιλογή, στο μειοδότη, λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία:

α.   Η απαραίτητη συμφωνία της προσφοράς με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, καθώς και οι τυχόν επιπλέον δυνατότητες των προσφερομένων ειδών.

β.   Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε.

γ.   Η προσφερόμενη τιμή, σε σχέση με τις τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς και την τρέχουσα στην αγορά τιμή, για όμοιο ή παρεμφερές υλικό.

δ.   Κάθε άλλο, κατά την κρίση της αρμόδιας επιτροπής, ουσιώδες στοιχείο, από το οποίο εξασφαλίζεται η καλή εκτέλεση της προμήθειας.

2.         Η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή, του οποίου η προσφορά κρίνεται αποδεκτή, με βάση τα παραπάνω κριτήρια και τους ουσιώδεις όρους που καθορίζουν οι τεχνικές προδιαγραφές και η διακήρυξη αυτή, και προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή.

3.         Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή και που είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “Δ”

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1.         Η ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των συμβατικών ειδών θα γίνεται από αρμόδια ορισμένη επιτροπή του Οργανισμού και θα συντάσσονται τα σχετικά πρωτόκολλα.

Ειδικότερα:

1.1.      Κατά την παράδοση θα συντάσσεται Πρωτόκολλο Προσωρινής Ποσοτικής Παραλαβής.

1.2.      Η ποιοτική παραλαβή θα γίνεται με βάση λαμβανόμενα δείγματα από την εκάστοτε επιμέρους παραδιδόμενη ποσότητα. Τα δείγματα αυτά λαμβάνει η αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του προμηθευομένου υλικού εις διπλούν, το δε ένα από αυτά αποστέλλεται αμέσως προς το Ι.Γ.Μ.Ε. ή/και το Κεντρικό Εργαστήριο Δημοσίων Έργων του ΥΠΕΧΩΔΕ (ΚΕΔΕ) για εργαστηριακή εξέταση, το δε άλλο σφραγίζεται και φυλάσσεται με ευθύνη του Προέδρου της Επιτροπής Παραλαβής μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραλαβής του συνόλου του προς προμήθεια υλικού. Τα δείγματα αυτά δεν επιστρέφονται στον προμηθευτή.

1.3.      Πρωτόκολλο Οριστικής Ποιοτικής Παραλαβής θα συντάσσεται μετά τη λήψη των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών εξετάσεων του ΙΓΜΕ ή /και του ΚΕΔΕ και εφόσον από αυτά προκύπτει ότι η παραδοθείσα ποσότητα πληροί και καλύπτει απολύτως τις απαιτούμενες Τεχνικές Προδιαγραφές και ανταποκρίνεται στα ποιοτικά και τεχνικά χαρακτηριστικά του δείγματος της Προσφοράς. Σε διαφορετική περίπτωση ο ΟΔΙΕ, πέραν των λοιπών δικαιωμάτων του, δικαιούται να αρνηθεί την παραλαβή και να καλέσει τον προμηθευτή για την άμεση απομάκρυνση της ακατάλληλης άμμου.

1.4.      Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του προμηθευτή στην υποχρέωσή του για άμεση απομάκρυνση της ακατάλληλης άμμου, ο ΟΔΙΕ δικαιούται να προβεί στις αναγκαίες εργασίες είτε με ίδια μέσα είτε με ανάληψη του έργου από τρίτον, με ελεύθερη επιλογή του, οι δε σχετικές δαπάνες και κόστος θα βαρύνουν αποκλειστικά τον προμηθευτή. Επίσης, στην περίπτωση αυτή, ο ΟΔΙΕ δεν έχει ουδεμία υποχρέωση φύλαξης της ακατάλληλης άμμου ή παράδοσής της προς τον προμηθευτή.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ “Ε”

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

1.            Η άμμος πρέπει να ανταποκρίνεται απολύτως στις ειδικότερες τεχνικές και ποιοτικές προδιαγραφές που αναφέρονται και περιγράφονται στη συνέχεια του παρόντος Παραρτήματος.

2.         Δείγματα προσφερομένου υλικού

2.1.      Επί ποινή απαραδέκτου, η  προσφορά πρέπει να συνοδεύεται απαραιτήτως από δείγμα του προσφερομένου υλικού από κάθε υποψήφιο προμηθευτή.

2.2.      Το δείγμα κατατίθεται εις διπλούν (δείγμα – αντιδείγμα) και σε ποσότητα απόλυτα επαρκή για τη σχετική επιστημονική εξέταση, δηλαδή τουλάχιστον είκοσι (20) κιλά για κάθε δείγμα.

2.3.      Δείγματα τα οποία κατά τρόπο εμφανή δεν είναι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα διακήρυξη δεν γίνονται δεκτά.

2.4.      Τα δείγματα των προμηθευτών θα διατεθούν από τον ΟΔΙΕ προς επιστημονική εξέταση, στο Ι.Γ.Μ.Ε. ή/και στο ΚΕΔΕ, προκειμένου να διαπιστωθεί η συμβατότητα και συμμόρφωσή τους προς τους όρους τις παρούσας και ιδιαίτερα ως προς την κάλυψη των αναγκαίων τεχνικών χαρακτηριστικών και προδιαγραφών, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο παρόν ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Τα αποτελέσματα των ως άνω εργαστηριακών εξετάσεων δεν υπόκεινται σε αμφισβήτηση.

2.4.1.     Τα δείγματα των υποψηφίων προμηθευτών θα επιστραφούν σε αυτούς στους οποίους δεν κατακυρώθηκε ή δεν ανατέθηκε η προμήθεια, εφόσον με ευθύνη και μέριμνά τους το ζητήσουν μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ανακοίνωση της κατακύρωσης. Ο ΟΔΙΕ δεν έχει ευθύνη περαιτέρω φύλαξης αυτών.

2.4.2.    Το δείγμα του προμηθευτή στον οποίο θα κατακυρωθεί η προμήθεια παραδίδεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής του Διαγωνισμού προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Παραλαβής, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί κατά την κρίση του στη διαδικασία της παραλαβής και των ελέγχων, και δεν επιστρέφεται στον συμβασιούχο προμηθευτή.

3. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2014

 1. Η άμμος πρέπει να είναι ποταμίσια δηλαδή:

Σχήμα κόκκων υπογωνιώδες ή ημιστρόγγυλο και όχι θραυστό.

2.   Η άμμος πρέπει να είναι πυριτική δηλαδή:

      Η σύσταση των κόκκων πρέπει να αποτελείται από σχετικά σκληρά ορυκτά – πυριτικά ορυκτά, κυρίως κερατολιθικού – χαλαζιαστριούχου υλικού, σε ποσοστό άνω του 90%.

Τα ανωτέρω 1.& 2. θα διαπιστωθούν από Ορυκτολογική Ανάλυση με

ΟΠΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ – ΑΚΤΙΝΕΣ Χ δηλαδή:

 • Οπτική μικροσκοπία, σε πολωτικό μικροσκόπιο, (προσδιορίζεται περιεχόμενο ορυκτών – μέγεθος και σχήμα κόκκων).
 • Περιθλασιμετρία ακτινών Χ, (XRD) (X RAY DIFFRACTION): Ποσοτικός – ποιοτικός προσδιορισμός ορυκτών.
 1. Η άμμος πρέπει να είναι τελείως καθαρή – απαλλαγμένη από  οργανικές ουσίες και άλλες ξένες προσμίξεις π.χ. χαλίκια.:

 Η οργανική ουσία  προσδιορίζεται με χημική ανάλυση.     

 1. Η κοκκομετρική ανάλυση του υλικού θα γίνεται με τις εξής μεθόδους:
  1. Ξηρή κοκκομετρική ανάλυση κατά  AASHTO – T27
  2. Yγρή κοκκομετρική ανάλυση κατά AASHTO – T11

Σημείωση

      (Τα αποτελέσματα της υγρής μεθόδου υπερτερούν σε αξιοπιστία από αυτά της ξηρής μεθόδου. Σε περίπτωση όμως όμοιων ή παραπλήσιων αποτελεσμάτων ως προς το κόσκινο Νο200, τότε εξίσου ισοδύναμα μπορούν να θεωρηθούν τα αποτελέσματα της ξηρής μεθόδου.)

 1. Με υδρόμετρο .

Με αυτή την μέθοδο θα διαπιστωθεί το απαιτούμενο ποσοστό αργιλοϊλύος.

Το ποσοστό ιλύος δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1%.

Το ποσοστό αργίλου πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ του κάτω και του άνω ορίου στο κόσκινο Νο200.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ :

  Κόσκινο  Οπή Κόσκινου (mm)Κάτω Όριο Διερχόμενου ποσοστού Κατά βάρος(%)Άνω Όριο Διερχόμενου ποσοστού Κατά βάρος(%)
Νο2000,0752,65,0
Νο1000,156,018,0
Νο800,188,030,0
Νο500,320,050,0
Νο400,42540,065,0
Νο161,1890,097,0
Νο102,098,0100
Νο44,75100100
 1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ…………

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ………………………

(Διεύθυνση: οδός-αρ.-TK/τηλέφωνο & fax)                                                        Ημερομηνία έκδοσης …………..

ΕΥΡΩ……………………………..

ΠΡΟΣ:

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.»

(«Ο.Δ.Ι.Ε. Α.Ε.»)

Μαρκόπουλο Μεσογείων Αττικής

(θέση «Μερέντα» – Νέος Ιππόδρομος Αθηνών)

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ…………………

ΕΥΡΩ…………………..

Σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα εγγυητική επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ………………. (και ολογράφως) ……………………………………..υπέρ τ……………………………………………………….

      (Δνση έδρας:……………………), για τη συμμετοχή της στον Διαγωνισμό που διενεργείται στις ………………

για την προμήθεια …………………………………………. σύμφωνα με την υπ’ αριθμ………/…………………

      Διακήρυξή σας.

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή στον ως άνω διαγωνισμό καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της.

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν την ημερομηνία λήξης της.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και τις ……………………………

Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών μας, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ κ.λπ., συνυπολογίζοντας το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών και την Τράπεζά μας.

Σημ:               1. Ποσό εγγύησης        Καλύπτει υποχρεωτικά το πέντε τοις εκατό (5%) της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης του Διαγωνισμού. [τουλάχιστον [75.000 + (ΦΠΑ 23%) 17.250 = 92.250 x 5%=] 4.612,50 €.

2.     Χρόνος ισχύος εγγύησης : Καλύπτει υποχρεωτικά ένα μήνα πέραν του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στην παρούσα  Διακήρυξη [δηλ. τουλάχιστον 4 μήνες από την ημερομηνία του διαγωνισμού]

 1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ…………

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ………………………

(Διεύθυνση: οδός-αρ.-TK/τηλέφωνο & fax)                                                        Ημερομηνία έκδοσης …………..

                                                                                                                                   ΕΥΡΩ……………………………..

ΠΡΟΣ:

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.»

Μαρκόπουλο Μεσογείων Αττικής

(θέση «Μερέντα» – Νέος Ιππόδρομος Αθηνών)

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ…………………

ΕΥΡΩ…………………..

Σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα εγγυητική επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα , παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ………………. (και ολογράφως)…………………………………….. υπέρ τ………………………………………………………. (Δνση έδρας:……………………), για την καλή εκτέλεση της μεταξύ σας σύμβασης για την προμήθεια ……………………….. σύμφωνα με την υπ’ αριθμ………/…………… Διακήρυξή σας και την υπ’ αριθμ. ………/…………… απόφαση ΔΣ/ΟΔΙΕ ΑΕ, προς κάλυψη των αναγκών του …………………. και το οποίο ποσό καλύπτει το δέκα τοις εκατό (10%) της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας της σύμβασης, από ………….. ….Ευρώ.

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την  ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν την ημερομηνία λήξης της.

Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σε μας, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ.

Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών μας, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ κ.λπ., συνυπολογίζοντας το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών και την Τράπεζά μας 17/03/2014 – ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΜΜΟΥ 2014 – Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ

 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΜΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΙΒΟ ΤΟΥ ΙΠΠΟΔΡΟΜΟΥ

.

1.    ΦΟΡΕΑΣ : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ  A.E. [«Ο.Δ.Ι.Ε.» A.E.]

                          Ιππόδρομος Αθηνών – Μαρκόπουλο Μεσογαίας Αττικής – Θέση Μερέντα

2.    ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ/Ο.Δ.Ι.Ε :           4263/04-03-2014

3.      ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  : Προμήθεια χιλίων πεντακοσίων κυβικών μέτρων (1.500 m3) άμμου, για την συντήρηση/ανανέωση του υλικού του στίβου του Νέου Ιπποδρόμου Αθηνών στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας Αττικής, με τα ειδικότερα προβλεπόμενα χαρακτηριστικά και προδιαγραφές.

4.    ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: Εβδομήντα πέντε χιλιάδες Ευρώ (€ 75.000,00) πλέον Φ.Π.Α.

5.    ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις τους που ασκούν σχετικό εμπορικό επάγγελμα – επιχείρηση.

6.      ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :  04 Απριλίου  2014, ημέρα   Παρασκευή   και  ώρα  11.00 π.μ.

7.    ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ  A.E. [«Ο.Δ.Ι.Ε.» AΕ] Εγκαταστάσεις Νέου Ιπποδρόμου Αθηνών (Πρωτόκολλο).

8.    ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΤΑΛΟΥΝ :  Προς ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (Ο.Δ.Ι.Ε. Α.Ε.) Νέος Ιππόδρομος Αθηνών – Μαρκόπουλο Μεσογαίας Αττικής – θέση «Μερέντα» –  Τ.Κ. 190 03. Σε περίπτωση αποστολής της προσφοράς, αυτή πρέπει να περιέλθει στον ΟΔΙΕ μέχρι και την προηγουμένη της ημέρας λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών. Προσφορά που δεν έφθασε έγκαιρα, ακόμη και αν ταχυδρομήθηκε έγκαιρα, δεν λαμβάνεται υπόψη. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια, όπως στο αναλυτικό τεύχος Διακήρυξης περιγράφεται.

9.    ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ : Όλα τα έγγραφα (προσφορές, δικαιολογητικά κλπ.) θα πρέπει να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.

10.  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ : Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται αναγκαία από εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού τουλάχιστον #4.612,50# ευρώ.

11.  ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ            : Οι προσφορές ισχύουν για τρεις (3) μήνες προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

12.  ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ :            Χαμηλότερη τιμή.

13.  Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με βάση τα προβλεπόμενα στο αναλυτικό τεύχος της Διακήρυξης, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

14.  Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να παραλαμβάνει τα έγγραφα του Διαγωνισμού από την Υπηρεσία Εφοδιασμού, Υλικού & Περιουσίας της ΟΔΙΕ ΑΕ, στην παραπάνω διεύθυνση (τηλ.  2299081200 – φαξ 2299081201, Προϊστάμενος: Δημήτριος Χατζηχρήστος – E mail: odiefodi@otenet.gr).

Μαρκόπουλο Μεσογαίας Αττικής

Δευτέρα  17  Μαρτίου 2014

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΕ Α.Ε.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΖΑΧΑΡΗΣ